You need to listen then type down what you hear 1. Why didn’t you answer the phone last night? Your result: Check your mark 2. I was taking a bath when it rang. Your result: Check your mark 3. It was hot last night. Your result: Check your mark 4. That’s a good idea. Your …
Part 3 Unit 1 Starter Dictation

Part 3 Unit 1 Starter Dictation

You need to listen then type down what you hear (W) http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/05/03-1-3-Part.mp3 Ow! My tooth really hurts! Your result: Check your mark (M) http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/05/32.mp3 Mary, you’ve had a toothache for over a week. You should go to the dentist. Why don’t you make an appointment? Your result: Check your mark (W) http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/05/33.mp3 I can’t. I …
Part 2 Unit 1 Starter Dictation

Part 2 Unit 1 Starter Dictation

You need to listen then type down what you hear Setence 1: http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/1.mp3 I have a headache Do we have any aspirin? Your result: Check your mark 1A http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/11.mp3 Look in the medicine cabinet in the bathroom Your result: Check your mark 1B http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/12.mp3 She is on her way home. Your result: Check your mark …
Part 1 Unit 1 Starter Dictation

Part 1 Unit 1 Starter Dictation

You need to listen then type down what you hear Setence 1A: http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/01-1-1-mp3cut.net_.mp3 This is a picture of a motorcycle Your result: Check your mark Setence 1B: http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/2.mp3 This is a picture of a chair Your result: Check your mark Setence 1C: http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/3.mp3 This is a picture of a wheelchair. Your result: Check your mark …

TRỊ BỆNH MẤT GỐC Ở TUỔI 16+ (NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG TỪ MẤT GỐC, HIỆU QUẢ CHO HỌC VIÊN DƯỚI 70 TUỔI)

📣📣 TRỊ BỆNH MẤT GỐC Ở TUỔI 16+ 🚫🚫 (BÀI CỦA MR NATE GIÁM ĐỐC ANH NGỮ LESH) (GIAO TIẾP TỐT TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG TỪ MẤT GỐC, HIỆU QUẢ CHO HỌC VIÊN DƯỚI 70 TUỔI) 🤔❓ Một câu hỏi muôn thuở, đặc biệt của hàng tỷ người trên hành tinh muốn chinh phục …

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc https://www.youtube.com/watch?v=69fRGp-r_Bk&feature=youtu.be Lý thuyết 1.  a: mother/'mʌðə/ Phiên âm sai: (ma Dờ) Phiên âm đúng: /mâ Dờ(ờ-r)/ 2.  o: honey/'hʌni/ Phiên âm sai : /honi/ Phiên âm đúng:  /hân nì/ 3. ơ: love/'lʌv/ Phiên âm sai: /láp,lớp/ Phiên âm đúng: /lâ(ập) (v/ 4. â: but/'bʌt/ …

lab.lesh.vn and google dictation

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT) Đoạn 1. http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/10/4-news.mp3  News Reporter: Hello. This is James Goodfellow from Channel 4 news Read: Hello. This is James Goodfellow from Channel 4 news Your result: Push to talk Đoạn 2. http://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/10/part-4.mp3 Today, we are interviewing Sarah Roberts, the star of the new movie, Zombies on Mars …