Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc https://www.youtube.com/watch?v=69fRGp-r_Bk&feature=youtu.be Lý thuyết 1.  a: mother/'mʌðə/ Phiên âm sai: (ma Dờ) Phiên âm đúng: /mâ Dờ(ờ-r)/ 2.  o: honey/'hʌni/ Phiên âm sai : /honi/ Phiên âm đúng:  /hân nì/ 3. ơ: love/'lʌv/ Phiên âm sai: /láp,lớp/ Phiên âm đúng: /lâ(ập) (v/ 4. â: but/'bʌt/ …
Unit 7 : Was vs Were || /ə/ vs /ə:/

Unit 7 : Was vs Were || /ə/ vs /ə:/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc Lý thuyết:  /ə/  -  /ờ/ || Was   -  /wəz/  -  /wu-ờ (d/  /ə:/ - /ơ(ờ-r)/ ||Were   -  /wə:/  -  /wuơ(ờ-r)/   Read: was /wu-ờ (d/ Your result: Push to talk Read: we were /wuơ(ờ-r)/ Your result: Push to talk Read: banana /bờ ne(an) …
Unit 4: foot vs food và học âm /ʊ/, /uː/

Unit 4: foot vs food và học âm /ʊ/, /uː/

https://www.youtube.com/watch?v=FgNPPioXR14 Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc  Foot vs Food và học âm /ʊ/, /uː/ Lý thuyết: foot /phư(ựt)/ food / phu(ụt) (đ/ Read: foot /phư(ựt)/ Your result: Push to talk Read: food /phu(ụt) (đ Your result: Push to talk Read: boot /bu(ụt) (th)/ Your result: Push to talk …