Unit 2: Acting School and Movie Stars

Unit 2: Acting School and Movie Stars

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

What kinds of questions do businesses ask potential employees during job interviews?


1. What is the name of the actress?

 
 
 

2. Where is she from?

 
 
 

3. Where did she work part-time while she was going to school?

 
 
 

4. How old is the actress?

 
 
 

5. What is the woman’s hobby?

 
 
 


PHẦN 2: DỊCH BÀI

News Reporter: Hello. This is James Goodfellow from Channel 4 news. Today, we are interviewing Sarah Roberts, the star of the new movie, Zombies on Mars Part 4. Sarah, uh, thanks for joining us.

Sarah: You’re welcome, Jimmy.

News Reporter: It’s, uh, James.

HIỂN THỊ THÊM
Sarah: Whatever . . .

News Reporter: Well, let’s start off the interview with a few basic questions. First of all, where are you from?

Sarah: Well, I’m originally from Miami, but we moved to New York when I was three years old. [Oh.] I lived there until I was 17, and then I moved to Los Angeles to be an actress.

News Reporter: Okay, and where did you go to college?

Sarah: I attended Fernando’s School of Acting, and all of my teachers LOVED my acting. News Reporter: And, did you have a part-time job while you were in school?

Sarah: Yeah. I worked at a movie theater, and everyone LOVED the way I made the popcorn. News Reporter: Really. Okay, and how old are you now?

Sarah: Well, I’m only 20, but everyone I know says I look at LEAST 22. News Reporter: Oh, right. Okay. And, what are you hobbies outside of acting?

Sarah: Oh, I love shopping for clothes and makeup and, and . . . . Did I say I love shopping for clothes?

News Reporter: Well, you DID say clothes . . .

Sarah: Oh, yeah. Well, do you want to take some pictures of me . . . you know, for your homepage or your blog and you can even use them on your Facebook fan page.

News Reporter: Uh, I think we’ll be okay. Sarah: Okay, well, um . . . Oh, oh look, all of my fans. Hey, gotta go, honey. Hi everyone.

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Tin tức PV: Xin chào. Đây là James Goodfellow từ 4 tin tức Channel. Hôm nay, chúng tôi đang phỏng vấn Sarah Roberts, ngôi sao của bộ phim mới, Zombies trên sao Hỏa Phần 4. Sarah, uh, nhờ tham gia chúng tôi.

Sarah: Bạn đang chào đón, Jimmy.

Tin tức PV: Đó là, uh, James. Sarah: Bất cứ điều gì. . .

Tin tức PV: Vâng, chúng ta hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn với một số câu hỏi cơ bản. Trước hết, đó là bạn từ đâu?

Sarah: Vâng, tôi là ban đầu từ Miami, nhưng chúng tôi chuyển đến New York khi tôi đã được ba tuổi. [Oh.] Tôi sống ở đó cho đến khi tôi 17 tuổi, và sau đó tôi chuyển đến Los Angeles để trở thành diễn viên.

Tin tức PV: Được rồi, và nơi mà bạn đã đi học đại học?

Sarah: Tôi học ở trường Fernando của Quyền, và tất cả các giáo viên của tôi LOVED diễn xuất của mình.

Tin tức PV: Và, bạn đã có một công việc bán thời gian trong khi bạn đang ở trong trường học?

Sarah: Yeah. Tôi làm việc tại một rạp chiếu phim, và tất cả mọi người LOVED cách tôi làm bỏng ngô.

Tin tức PV: Thật đấy. Được rồi, và bao nhiêu tuổi bạn bây giờ?

Sarah: Vâng, tôi chỉ có 20 là, tất cả mọi người nhưng tôi biết nói tôi nhìn ÍT NHẤT 22.

Tin tức PV: Oh, phải. Đuợc. Và, bạn là những gì sở thích bên ngoài diễn xuất?

Sarah: Oh, tôi thích mua sắm quần áo và trang điểm và, và. . . . Tôi đã nói rằng tôi yêu mua sắm cho quần áo?

Tin tức PV: Vâng, bạn DID nói rằng quần áo. . .

Sarah: Oh, yeah. Vâng, bạn có muốn để có một số hình ảnh của tôi. . . bạn biết, đối với trang web của bạn hoặc blog của bạn và thậm chí bạn có thể sử dụng chúng trên trang Facebook fan hâm mộ của bạn.

Tin tức PV: Uh, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ổn thôi.

Sarah: Được rồi, tốt, um. . . Oh, oh nhìn, tất cả các fan của tôi. Hey, gotta go, mật ong. Chào mọi người.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)

Đoạn 1.

 News Reporter: Hello. This is James Goodfellow from Channel 4 news

Read:

Hello. This is James Goodfellow from Channel 4 news

Your result:


Đoạn 2.

Today, we are interviewing Sarah Roberts, the star of the new movie, Zombies on Mars Part 4.

Read:

Today, we are interviewing Sarah Roberts, the star of the new movie, Zombies on Mars Part 4.

Your result:


Đoạn 3.

 

Sarah, uh, thanks for joining us.

Read:

Sarah, uh, thanks for joining us.

Your result:


Đoạn 4.

 

Sarah: You’re welcome, Jimmy.

Read:

You're welcome, Jimmy.

Your result:


Đoạn 5.

News Reporter: It’s, uh, James

Read:

It's, uh, James

Your result:


Đoạn 6.

Sarah: Whatever . . .

Read:

Whatever

Your result:


Đoạn 7.

News Reporter: Well, let’s start off the interview with a few basic questions.

Read:

Well, let's start off the interview with a few basic questions.

Your result:


Đoạn 8.

First of all, where are you from?

Read:

First of all, where are you from?

Your result:


Đoạn 9.

Sarah: Well, I’m originally from Miami, but we moved to New York when I was three years old.

Read:

Well, I'm originally from Miami, but we moved to New York when I was 3 years old.

Your result:


Đoạn 10.

[Oh.] I lived there until I was 17, and then I moved to Los Angeles to be an actress.

Read:

I lived there until I was 17, and then I moved to Los Angeles to be an actress.

Your result:


Đoạn 11.

News Reporter: Okay, and where did you go to college?

Read:

Okay, and where did you go to college?

Your result:


Đoạn 12.

Sarah: I attended Fernando’s School of Acting, and all of my teachers LOVED my acting.

Read:

I attended Fernando's School of acting, and all of my teachers loved my acting.

Your result:


Đoạn 13.

News Reporter: And, did you have a part-time job while you were in school?

Read:

And, did you have a part-time job while you were in school?

Your result:


 

Đoạn 14.

Sarah: Yeah. I worked at a movie theater, and everyone LOVED the way I made the popcorn.

Read:

Yeah. I worked at a movie theater, and everyone loved the way I made the popcorn.

Your result:


Đoạn 15.

News Reporter: Really. Okay, and how old are you now?

Read:

Really. Okay, and how old are you now?

Your result:


Đoạn 16.

Sarah: Well, I’m only 20, but everyone I know says I look at LEAST 22.

Read:

Well, I'm only 20, but everyone I know says I look at least 22.

Your result:


Đoạn 17.

News Reporter: Oh, right. Okay. And, what are you hobbies outside of acting?

Read:

Oh, right. Okay. And, what are you hobbies outside of acting?

Your result:


Đoạn 18.

Sarah: Oh, I love shopping for clothes and makeup and, and . . . . Did I say I love shopping for clothes?

Read:

Oh, I love shopping for clothes and makeup and, and . . . . Did I say I love shopping for clothes?

Your result:


Đoạn 19.

News Reporter: Well, you DID say clothes . . .

Read:

Well, you did say clothes

Your result:


Đoạn 20.

Sarah: Oh, yeah. Well, do you want to take some pictures of me . . . you know, for your homepage or your blog and you can even use them on your Facebook fan page.

Read:

Oh, yeah. Well, do you want to take some pictures of me ...you know, for your homepage or your blog and you can even use them on your Facebook fan page.

Your result:


Đoạn 21.

News Reporter: And, I think we’ll be okay.

Read:

And, I think we'll be okay.

Your result:


Đoạn 22.

Sarah: Okay, well, um . . . Oh, oh look, all of my fans. Hey, gotta go, honey. Hi everyone.

Read:

Okay, well, um . . . Oh, oh look, all of my fans. Hey, gotta go, honey. Hi everyone.

Your result:Total point:

source:esl-lab.com

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

PHẦN 5: VIẾT BÀI - TRẢ LỜI CÂU HỎI

WRITING A PARAGRAPH BY ANSWERING THE FOLLOWING QUESTIONS(YOU MIGHT COME UP WITH SOME EXTRA QUESTIONS) - HIT 'GỬI' TO SEND YOUR PARAGRAPH


Một số câu hỏi tham khảo

1. Are you working or studying in College now?

2. What is your current/future job?
3. What are your responsibilites in the company now(In the future)?
4. How do you like you job? Do you have a good relationship with your boss/employees now?
5. Would you like to change your job? What Job would it be? How Much do you think we should earn monthly to make a living in Hanoi/Ho Chi Minh City?
6. Would you like to run your own business? Would you describe how your own business is gonna be?( Investment, Location, what do you sell/buy, your market geography-who you advertise to, ages)
7. What do you think of an actress/actor? Is it hard to become one? what factors should we should keep in mind to become an actor/actress? Name one actor/actress in Vietnam or internationally you are concerned about the most? Say something about him/her?
8. Do you support or postpone if your relatives/friends are going to become an actress/actor? what’s your opinion about it?

Bài tham khảo:

I’m a student so my daily routine mostly focus(FOCUSES)on my classes and studying. I live in(THE) dormitory  of our university and rarely go out of the campus. 

HIỂN THỊ THÊM
My day often starts at 5:45 am. I do the gym and stuff like that till 7:00 am.I have to attend the classes every afternoon from Monday to Friday so in the morning,I stay at my room, preparing and revising the lessons. At noon, I go to canteen for lunch. I often go with my(my–>A) group of friends and then we go to lecture hall(the hall/conference room) together at 12:45 pm. It only take (TAKES)us two minutes to walk from canteen to lecture hall. My sessions starts at 12:50 pm. My major is Japanese so we have to do something like Japanesein the class. The first thing is “aisatsu”,it is “greeting”. In the first 2 slots, we study “nihongo”,that is Japanese and “nihon go bunka”,that is Japanese culture. In the last slot(Period), we study market leader. Our session finish(finished) in 5:40 pm. In the evening, I sometimes practise Vovinam,that’s a martial art of Vietnam and sometimes study in the free room in our dormitory with my close friend,Trang. She is also my classmate,too. We often do many things with each others(tỏgether) such as study, chatting,going shopping,joining club,etc… Beside study(STUYDYNG), I also want to do many things else like reading books, browsing the internet or something like that but that such difficult language as Japenese takes me almost the time(takes almost all of my time). I go to bed at 12:30 am. I often play some vocabulary games before falling asleep. My day ends at 1 am

Hướng dẫn gửi bài cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/