A Student Credit Card

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

Describe a normal school day in the life of a student in your country including hours, class subjects, meals, rules, dress, and extra-curricular activities. What options are there in your country to take online classes through distance learning, even for children?


1. According to the conversation, which item did the woman NOT purchase with her credit card?

 
 
 

2. What is one reason to explain why the woman obtained a student credit card?

 
 
 

3. What is one problem NOT mentioned in the conversation?

 
 
 

4. What does the woman imply about how she plans on resolving her credit card problems?

 
 
 

5. What is the man going to do for the woman to help her manage her money?

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Man: Hi, Sis. I just came over to drop off the DVDs you wanted, and . . . Hey, wow!? Where did you get all of this stuff?

Woman: I bought it. So, what do you think of my new entertainment center? And the widescreen TV . . .

HIỂN THỊ THÊM

Man: Bought it?

Woman: . . . and my new DVD player. Here, let me show you my stereo. You can really rock the house with this one.

Man: But where did you get the dough to buy all this? You didn’t borrow money from mom and dad again, did you?

Woman: Of course not. I got it with this! Man: This? Let me see that . . . Have you been using Dad’s credit card again?

Woman: No, silly. It’s mine. It’s student credit card.

Man: A student credit card? How in the world did you get one of these?

Woman: I got an application in the mail.

Man: Well, why did you get one in the first place?

Woman: Listen. Times are changing, and having a credit card helps you build a credit rating, control spending, and even buy things that you can’t pay with cash . . . like the plane ticket I got recently.

Man: What plane ticket?

Woman: Oh yeah, my roommate and I are going to Hawaii over the school break, and course, I needed some new clothes for that so . . .

Man: I don’t want to hear it. How does having a student credit card control spending? It sounds you’ve spent yourself in a hole. Anyway, student credit cards just lead to impulse spending . . . as I can see here. And the interest rates of student credit cards are usually sky-high, and if you miss a payment, the rates, well, just jump!

Woman: Ah. The credit card has a credit limit . . .

Man: . . . of $20,000?

Woman: No, no quite that high. Anyway, . . .

Man: I’ve heard enough.

Woman: Did I tell you we now get digital cable with over 100 channels? Oh, and here’s your birthday present. A new MP3 player . . .

Man: Yeah. Oh, don’t tell me. Charged on the credit card. Listen. Hey, I don’t think having a student credit card is a bad idea, but this is ridiculous. And how in the world are you going to pay off your credit card bill?

Woman: Um, with my birthday money? It’s coming up in a week.

Man: Hey, let’s sit down and talk about how you’re going to pay things back, and maybe we can come up with a budget that will help you get out of this mess. That’s the least I can do.

 

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Man: Hi, Sis. Tôi đến chỉ để thả ra các đĩa DVD bạn muốn, và. . . Hey, wow !? Nơi mà bạn đã có được tất cả các công cụ này?

Người phụ nữ: Tôi đã mua nó. Vì vậy, những gì bạn nghĩ về trung tâm giải trí mới của tôi? Và các TV màn ảnh rộng. . .

Man: Đã mua nó? Đàn bà: . . . và đầu đĩa DVD mới của tôi. Đây, để tôi chỉ cho bạn âm thanh stereo của tôi. Bạn thực sự có thể đá nhà với điều mới.

Man: Nhưng mà anh có lấy bột để mua tất cả điều này? Bạn không vay tiền từ bố mẹ một lần nữa, phải không?

Người phụ nữ: Dĩ nhiên là không. Tôi đã nhận nó với điều này!

Man: Đây? Hãy cho tôi thấy điều đó. . . Bạn đã từng sử dụng thẻ tín dụng của bố một lần nữa?

Người phụ nữ: Không, ngớ ngẩn. Nó là của tôi. Đó là thẻ tín dụng sinh viên.

Man: Một thẻ tín dụng sinh viên? Làm thế nào trên thế giới bạn đã có được một trong những?

Người phụ nữ: Tôi có một ứng dụng trong thư.

Man: Vâng, tại sao bạn có được một trong những nơi đầu tiên?

Người phụ nữ: Nghe. Times đang thay đổi, và có một thẻ tín dụng sẽ giúp bạn xây dựng một đánh giá tín dụng, kiểm soát chi tiêu, và thậm chí còn mua những thứ mà bạn không thể trả bằng tiền mặt. . . như vé máy bay tôi đã gần đây.

Man: vé máy bay gì?

Người phụ nữ: Oh yeah, bạn cùng phòng của tôi và tôi đang đi đến Hawaii trong giờ nghỉ học, và tất nhiên, tôi cần một số quần áo mới cho rằng như vậy. . .

Man: Tôi không muốn nghe nó. Làm thế nào để có một kiểm soát chi tiêu thẻ tín dụng sinh viên? Có vẻ bạn đã dành cho mình trong một cái hố. Dù sao, thẻ tín dụng sinh viên chỉ dẫn để thúc đẩy chi tiêu. . . như tôi có thể nhìn thấy ở đây. Và lãi suất thẻ tín dụng sinh viên thường bầu trời cao, và nếu bạn bỏ lỡ một thanh toán, tỷ giá, tốt, chỉ cần nhảy!

Người phụ nữ: Ah. Thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng. . .

Đàn ông: . . . $ 20,000?

Người phụ nữ: Không, không khá là cao. Dù sao, . . .

Man: Tôi đã nghe đủ.

Người phụ nữ: Có phải tôi nói với bạn bây giờ chúng ta có được hình cáp kỹ thuật số với hơn 100 kênh? Oh, và đây là món quà sinh nhật của bạn. Một máy nghe nhạc MP3 mới. . .

Man: Yeah. Oh, không cho tôi biết. Tính trên thẻ tín dụng. Nghe. Này, tôi không nghĩ rằng có một thẻ tín dụng sinh viên là một ý tưởng tồi, nhưng điều này là vô lý. Và làm thế nào trên thế giới thì bạn sẽ phải trả hết tiền nợ thẻ tín dụng của bạn?

Người phụ nữ: Um, với tiền sinh nhật của tôi? Nó sắp lên trong một tuần.

Man: Này, chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện về làm thế nào bạn sẽ trả mọi thứ trở lại, và có lẽ chúng ta có thể đến với một ngân sách mà sẽ giúp bạn có được ra khỏi mớ hỗn độn này.

 

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.

Read:

Hi, Sis. I just came over to drop off the DVDs you wanted, and . . . Hey, wow!?

Your result:


Đoạn 2.

Read:

Where did you get all of this stuff?

Your result:


 

Read:

I bought it. So, what do you think of my new entertainment center?

Your result:


 

Đoạn 4.

 

Read:

And the widescreen TV . .

Your result:


 

Đoạn 5.

Read:

Your result:


Đoạn 6.

Read:

...and my new DVD player

Your result:


Đoạn 7

 

Read:

Here, let me show you my stereo.

Your result:


 

Đoạn 8.

Read:

You can really rock the house with this one.

Your result:


 

Đoạn 9.

Read:

But where did you get the dough to buy all this?

Your result:


Đoạn 10.

Read:

You didn't borrow money from mom and dad again, did you?

Your result:


 

Đoạn 11.

 

Read:

Of course not. I got it with this!

Your result:


 

Đoạn 12.

Read:

This? Let me see that.

Your result:


Read:

Have you been using Dad's credit card again?

Your result:


Read:

No, silly. It's mine.

Your result:


Read:

It's student credit card.

Your result:


Read:

A student credit card?

Your result:


Read:

How in the world did you get one of these?

Your result:


Read:

I got an application in the mail.

Your result:


Read:

Well, why did you get one in the first place?

Your result:


Read:

Listen. Times are changing, and having a credit card helps you build a credit rating, control spending

Your result:


Read:

and even buy things that you can't pay with cash . . . like the plane ticket I got recently.

Your result:


Read:

What plane ticket?

Your result:


Read:

Oh yeah, my roommate and I are going to Hawaii over the school break, and course, I needed some new clothes for that so . . .

Your result:


Read:

I don't want to hear it.

Your result:


Read:

How does having a student credit card control spending?

Your result:


Read:

It sounds you've spent yourself in a hole.

Your result:


Read:

Anyway, student credit cards just lead to impulse spending . . . as I can see here.

Your result:


Read:

And the interest rates of student credit cards are usually sky-high, and if you miss a payment, the rates, well, just jump!

Your result:


Read:

Ah. The credit card has a credit limit . . .

Your result:


Read:

. . of $20,000?

Your result:


Đoạn 31.

Read:

No, no quite that high. Anyway, . . .

Your result:


Đoạn 32.

Read:

I've heard enough.

Your result:


Đoạn 33.

Read:

Did I tell you we now get digital cable with over 100 channels?

Your result:


Đoạn 34.

Read:

Oh, and here's your birthday present. A new MP3 player . . .

Your result:


Đoạn 35.

Read:

Yeah. Oh, don't tell me. Charged on the credit card.

Your result:


Đoạn 36.

Read:

Listen. Hey, I don't think having a student credit card is a bad idea, but this is ridiculous.

Your result:


Đoạn 37.

Read:

And how in the world are you going to pay off your credit card bill?

Your result:


Đoạn 38.

Read:

Um, with my birthday money?

Your result:


Đoạn 39.

Read:

It's coming up in a week.

Your result:


Đoạn 40.

Read:

Hey, let's sit down and talk about how you're going to pay things back.

Your result:


Đoạn 41.

Read:

and maybe we can come up with a budget that will help you get out of this mess.

Your result:


Đoạn 42.

Read:

That's the least I can do.

Your result:


Total point:

 

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

PHẦN 5: VIẾT BÀI - TRẢ LỜI CÂU HỎI

WRITING A PARAGRAPH BY ANSWERING THE FOLLOWING QUESTIONS(YOU MIGHT COME UP WITH SOME EXTRA QUESTIONS) - HIT 'GỬI' TO SEND YOUR PARAGRAPH


Một số câu hỏi tham khảo

1. Describe your school(office) and your usual day?
2. How many hours u go to school(office) a week?
3. what do you study at school?
4. what do you do at your office?
5. What do you often bring?
6. who do you often go with?
7. How far is it from your house?
8. Do you have a friend who you feel closest to goes with you to school everyday?
9. Say something about him/her.

Bài tham khảo:

I’m a student so my daily routine mostly focus(FOCUSES)on my classes and studying. I live in(THE) dormitory  of our university and rarely go out of the campus. 

HIỂN THỊ THÊM
My day often starts at 5:45 am. I do the gym and stuff like that till 7:00 am.I have to attend the classes every afternoon from Monday to Friday so in the morning,I stay at my room, preparing and revising the lessons. At noon, I go to canteen for lunch. I often go with my(my–>A) group of friends and then we go to lecture hall(the hall/conference room) together at 12:45 pm. It only take (TAKES)us two minutes to walk from canteen to lecture hall. My sessions starts at 12:50 pm. My major is Japanese so we have to do something like Japanesein the class. The first thing is “aisatsu”,it is “greeting”. In the first 2 slots, we study “nihongo”,that is Japanese and “nihon go bunka”,that is Japanese culture. In the last slot(Period), we study market leader. Our session finish(finished) in 5:40 pm. In the evening, I sometimes practise Vovinam,that’s a martial art of Vietnam and sometimes study in the free room in our dormitory with my close friend,Trang. She is also my classmate,too. We often do many things with each others(tỏgether) such as study, chatting,going shopping,joining club,etc… Beside study(STUYDYNG), I also want to do many things else like reading books, browsing the internet or something like that but that such difficult language as Japenese takes me almost the time(takes almost all of my time). I go to bed at 12:30 am. I often play some vocabulary games before falling asleep. My day ends at 1 am

Hướng dẫn gửi bài cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/