Từ vựng các Con vật l l Animals

Từ vựng các Con vật l l Animals

Read:

giraffe

Your result:


Read:

sheep

Your result:


Read:

Dog

Your result:


Read:

mouse

Your result:


Read:

elephant

Your result:


Read:

butterfly

Your result:


Read:

turtle

Your result:


Read:

snake

Your result:


Read:

goat

Your result:


Read:

parrot

Your result:


Read:

shark

Your result:


Read:

Pig

Your result:


Total point: