Unit 18: Từ vựng các bang của Mỹ l l American States

Unit 18: Từ vựng các bang của Mỹ l l American States

Read:

Alabama

Your result:


Read:

Arkansas

Your result:


Read:

Connecticut

Your result:


Read:

Georgia

Your result:


Read:

Indiana

Your result:


Read:

Maine

Your result:


Read:

Iowa

Your result:


Read:

Michigan

Your result:


Read:

Missouri

Your result:


Read:

Alaska

Your result:


Read:

California

Your result:


Read:

Florida

Your result:


Read:

Hawaii

Your result:


Read:

Illinois

Your result:


Read:

Louisiana

Your result:


Read:

Maryland

Your result:


Read:

Minnesota

Your result:


Read:

Montana

Your result:


Read:

Arizona

Your result:


Read:

Colorado

Your result:


Read:

Delaware

Your result:


Read:

Idaho

Your result:


Read:

Idoha

Your result:


Read:

Kansas

Your result:


Read:

Kentucky

Your result:


Read:

Massachusetts

Your result:


Read:

Mississippi

Your result:


Read:

Nebraska

Your result:


Read:

Nevada

Your result:


Read:

New Hampshire

Your result:


Read:

New Jersey

Your result:


Read:

New Mexico

Your result:


Read:

New York

Your result:


Read:

North Carolina

Your result:


Read:

North Dakota

Your result:


Read:

Ohio

Your result:


Read:

Oklahoma

Your result:


Read:

Oregon

Your result:


Read:

Pennsylvania

Your result:


Read:

Rhode Island

Your result:


Read:

South Carolina

Your result:


Read:

South Dakota

Your result:


Read:

Tennessee

Your result:


Read:

Texas

Your result:


Read:

Utah

Your result:


Read:

Vermont

Your result:


Read:

Virginia

Your result:


Read:

Washington

Your result:


Read:

West Virginia

Your result:


Read:

Wisconsin

Your result:


Read:

Wyoming

Your result:


Total point: