Unit 5: Apartments for Rent

Unit 5: Apartments for Rent

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

People often look for cheap apartments or condominiums to rent when going off to college. Other students choose to stay with a homestay family, but this isn’t always possible. Therefore, what are three things you look for in selecting a place to live? Put them in order of importance to you and discuss them with a partner.


1. What is the main topic of the conversation?

 
 
 

2. Why doesn’t Ann like her current apartment?

 
 
 

3. How much money does Ann want to pay for rent?

 
 
 

PHẦN 2: DỊCH BÀI

Roger: Hello.

Ann: Hello Roger? This is Ann.

Roger: Oh hi, Ann. How have you been? And how’s your new apartment working out?

Ann: Well, that’s what I’m calling about. You see, I’ve decided to look for a new place.

 

HIỂN THỊ THÊM

Roger: Oh, what’s the problem with your place now? I thought you liked the apartment.

Ann: Oh, I do, but it’s a little far from campus, and the commute is just killing me. Do you think you could help? I thought you might know more about the housing situation near the school.

Roger: Okay, what’s your budget like? I mean how much do you want to spend on rent?

Ann:Uh, somewhere under $200 a month, including utilities, if I could. Oh, and I’d prefer to rent a furnished apartment.

Roger: Hmm. And anything else?

Ann:Yeah, I need a parking space.

Roger: Well, I know there’s an apartment complex around the corner that seems to have a few vacancies. I’ll drop by there on my way to class today.

Ann: Hey, thanks a lot.

Roger: No problem.

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Roger: Hello.
Ann: Xin chào Roger? Đây là Ann.

Roger: Oh hi, Ann. Làm thế nào bạn có được? Và làm thế nào của căn hộ mới của mình làm việc ra?

Ann: Vâng, đó là những gì tôi gọi về. Bạn thấy đấy, tôi đã quyết định tìm một nơi ở mới.

Roger: Oh, vấn đề với vị trí của bạn là gì bây giờ? Tôi nghĩ các bạn sẽ thích căn hộ.

Ann: Oh, tôi làm, nhưng đó là một chút xa trường, và đi làm chỉ là giết chết tôi. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp đỡ? Tôi nghĩ bạn có thể biết thêm về tình hình nhà ở gần trường học.

Roger: Được rồi, ngân sách của bạn là gì như thế nào? Ý tôi là bao nhiêu bạn muốn chi tiêu cho tiền thuê nhà?

Ann: Uh, đâu đó dưới $ 200 một tháng, bao gồm các tiện ích, nếu tôi có thể. Oh, và tôi muốn thuê một căn hộ.

Roger: Hmm. Và bất cứ điều gì khác?

Ann: Yeah, tôi cần một chỗ đậu xe.

Roger: Vâng, tôi biết có một khu chung cư xung quanh các góc dường như có một vài chỗ trống. Tôi sẽ thả bởi đó trên đường đến lớp học ngày hôm nay.

Ann: Hey, cảm ơn rất nhiều.

Roger: Không có vấn đề.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


Read:

Hello

Your result:
Read:

Hello Roger? This is Ann

Your result:
Read:

Oh hi, Ann. How have you been? And how's your new apartment working out?

Your result:
Read:

Well, that's what I'm calling about. You see, I've decided to look for a new place.

Your result:
Read:

Oh, what's the problem with your place now? I thought you liked the apartment.

Your result:
Read:

Oh, I do, but it's a little far from campus, and the commute is just killing me.

Your result:
Read:

Do you think you could help? I thought you might know more about the housing situation near the school.

Your result:
Read:

Okay, what's your budget like? I mean how much do you want to spend on rent?

Your result:
Read:

Uh, somewhere under $200 a month, including utilities, if I could.

Your result:
Read:

Oh, and I'd prefer to rent a furnished apartment.

Your result:
Read:

Hmm. And anything else?

Your result:
Read:

Yeah, I need a parking space.

Your result:
Read:

Well, I know there's an apartment complex around the corner that seems to have a few vacancies.

Your result:
Read:

I'll drop by there on my way to class today.

Your result:
Read:

Hey, thanks a lot.

Your result:
Read:

No problem.

Your result:Total point:

 

source:esl-lab.com

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

PHẦN 5: VIẾT BÀI - TRẢ LỜI CÂU HỎI

WRITING A PARAGRAPH BY ANSWERING THE FOLLOWING QUESTIONS(YOU MIGHT COME UP WITH SOME EXTRA QUESTIONS) - HIT 'GỬI' TO SEND YOUR PARAGRAPH


Một số câu hỏi tham khảo

  1. Do you have a house to live? Do you own or rent it? How much is it to rent for a month?
  2. How far is it from your house to school/Office? Did you ever have to move out? How hard was it to do the moving-out? How many times have you been doing so far? what are the disadvantages and advantages of sharing the room(Pros and Cons)
  3. Would you like to have a house in the future? Describe your dream house( Location, Furniture, Facilities, How much is the house)
  4. Would you like a house in the city center or in the suburb? why?
  5. Do you like to have your own bedroom now? How would you like to decorate it? How big is it? What furniture in your bedroom?
  6. Do you like to live in a house or an apartment complex( Khu trung cu)? What do you think about Kangname, Royal City? How much is it for one apartment? what are the facilities are they offering( Swimming pool, Tennis-basketball court, recreation area,..)
  7. Do you like to live in the countryside or the city(Hanoi, Ho Chi Minh ) when you graduate or have some money for savings?

Bài tham khảo:

Hướng dẫn gửi bài cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/