Từ vựng tính cách con người l l Characteristics

Từ vựng tính cách con người l l Characteristics

Read:

Brave

Your result:


Read:

Calm

Your result:


Read:

Cheerful

Your result:


Read:

Competitive

Your result:


Read:

Confident

Your result:


Read:

Crazy

Your result:


Read:

Creative

Your result:


Read:

Friendly

Your result:


Read:

Healthy

Your result:


Read:

Intelligent

Your result:


Read:

Open-minded

Your result:


Read:

Strict

Your result:


Total point: