Unit 2: Bảng chữ cái | Alphabet

Unit 2: Bảng chữ cái | Alphabet

Read:

ABC

/Ây(ì) Bi(ì) Xi(ì)/

Your result:


Read:

DEF

/Đi(ì) i(ì) ẹp(ph/

Your result:


Read:

GHI

/CHi(ì) ây(ì) (ch ai(ì)/

Your result:


Read:

JKL

/CHây(ì) Kây(ì) eo(èo)/

Your result:


Read:

MNO

/èm èn âu(ầu)/

Your result:


Read:

PQR

/Pi(ì) kiu(ìu) a(ờ-r)/

Your result:


Read:

STU

/ẹt(s thi(ì) iu(ù)/

Your result:


Read:

VWX

/vi(ì) Đap bồ ìu Ẹch (s/

Your result:


Read:

XYZ

/Ẹch(s oai(ì) Zi(ì)/

Your result:


Total point: