Unit 9: Class Reunion

Unit 9: Class Reunion

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

Class or school unions are times when people get together with former classmates and relive past experiences in high school.


1. What is the woman’s name?

 
 
 

2. Where is the reunion going to be held?

 
 
 

3. The reunion starts at ________.

 
 
 

4. How much do two tickets cost for the reunion?

 
 
 

5. Why does James feel uncomfortable about attending the reunion?

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Amanda: Hey, I know you. You’re James, right? James Roberts.

James: Amanda Brown. Wow! It’s been a long time.

Amanda: Yeah. Oh, are you going to the class reunion in two weeks?

James: Uh, I heard about it, but I’m not sure. Where is it?

Amanda: The reunion is going to be held at the Mountain Country Club across from City Park.

HIỂN THỊ THÊM

James: And what time does it start?

Amanda: I think it starts at 6:00.

James: And how much does it cost?

Amanda: It’s twenty dollars a ticket, and that includes dinner and entertainment.

James: What kind of entertainment are they going to have?

Amanda: They’re going to have a live jazz band and dancing.

James: And who is organizing the event?

Amanda: Do you remember Chad Phillips?

James: Uh, wasn’t he the quarterback on the football team?

Amanda: Right. Well, he married Sarah Rogers, and they are in charge of the event. So, what do you think? Are you going?

James: I don’t know. I never really fit in in high school. I was kind of a loner. I also remember asking Sarah out on a date, and she turned me down. She said she was sick, and it turned out she went out with someone that same night. It could be a little awkward.

Amanda: Hey, why don’t we go together?

James: Are you sure?

Amanda: Yeah.

James: Well, sure. Why not. To be honest, I always thought you were very nice. I just never had the guts to ask you out.

Amanda: Well, here’s your chance.

James: Sounds great. So, what’s your number so I can call you?

Amanda: It’s 435-923-6017.

James: 6017, Okay. Where do you live?

Amanda: I only live two blocks south of the old high school.

James: Okay. I remember where you live. Let me call you a few days before to confirm things.

Amanda: Sounds good. It should be fun.

 

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

 

Amanda: Này, tôi biết bạn. Bạn đang James, phải không? James Roberts.
James: Amanda Brown. Wow! Đã được một thời gian dài.

Amanda: Yeah. Oh, bạn đang đi đến đoàn tụ lớp học trong hai tuần?

James: Uh, tôi nghe nói về nó, nhưng tôi không chắc chắn. Nó đâu rồi?

Amanda: Cuộc hội ngộ sẽ được tổ chức tại núi Country Club trên từ City Park.

James: Và lần những gì nó bắt đầu?

Amanda: Tôi nghĩ rằng nó bắt đầu lúc 6:00.

James: Và bao nhiêu chi phí?

Amanda: Đó là hai mươi đô la một vé, và bao gồm ăn tối và giải trí.

James: Những loại giải trí là họ sẽ có?

Amanda: Chúng ta sẽ có một ban nhạc jazz sống và khiêu vũ.

James: Và ai sẽ tổ chức sự kiện này?

Amanda: Bạn có nhớ Chad Phillips?

James: Uh, phải không quarterback của đội bóng đá?

Amanda: Đúng vậy. Vâng, ông kết hôn với Sarah Rogers, và họ là phụ trách của sự kiện. Vậy bạn nghĩ như thế nào? bạn đang đi?

James: Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thực sự phù hợp ở trường trung học. Tôi đã loại một người cô độc. Tôi cũng nhớ hỏi Sarah ra ngoài vào một ngày, và cô quay tôi xuống. Bà cho biết bà bị bệnh, và nó bật ra cô đã đi ra với một ai đó mà cùng một đêm. Nó có thể là một chút khó xử.

Amanda: Này, tại sao chúng ta không đi cùng nhau?

James: Bạn có chắc chắn?

Amanda: Yeah.

James: Vâng, chắc chắn. Tại sao không. Thành thật mà nói, tôi luôn luôn nghĩ rằng bạn đang rất tốt đẹp. Tôi chỉ không bao giờ có đủ can đảm để hỏi bạn.

Amanda: Vâng, đây là cơ hội của bạn.

James: Âm thanh tuyệt vời. Vì vậy, số của bạn là gì để tôi có thể gọi cho bạn?

Amanda: Đó là 435-923-6017.

James: 6017, được rồi. Bạn sống ở đâu?

Amanda: Tôi chỉ sống hai khối phía nam của các trường trung học cũ.

James: Được rồi. Tôi nhớ nơi bạn sinh sống. Hãy để tôi gọi cho bạn một vài ngày trước để xác nhận điều này.

Amanda: Âm thanh tốt. Nó nên được vui vẻ.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.

Read:

Hey, I know you. You're James, right? James Roberts

Your result:


Đoạn 2.

James: Amanda Brown. Wow! It’s been a long time.

Amanda: Yeah. Oh, are you going to the class reunion in two weeks?

Read:

Amanda Brown. Wow! It's been a long time. Yeah. Oh, are you going to the class reunion in two week

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Uh, I heard about it, but I'm not sure. Where is it?

Your result:


 

Đoạn 4.


Read:

The reunion is going to be held at the Mountain Country Club across from City Park.

Your result:


 

Đoạn 5.

James: And what time does it start?

Amanda: I think it starts at 6:00.

James: And how much does it cost?

Read:

And what time does it start? I think it starts at 6:00. And how much does it cost?

Your result:


Đoạn 6

Read:

It's $20 a ticket, and that includes dinner and entertainment.

Your result:


 

Đoạn 7.

James: What kind of entertainment are they going to have?

Amanda: They’re going to have a live jazz band and dancing.

 

Read:

What kind of entertainment are they going to have? They're going to have a live jazz band and dancing.

Your result:


Đoạn 8.

James: And who is organizing the event?

Amanda: Do you remember Chad Phillips?

James: Uh, wasn’t he the quarterback on the football team?

Read:

And who is organizing the event? Do you remember Chad Phillips? Uh, wasn't he the quarterback on the football team?

Your result:


Đoạn 9.


Read:

Right. Well, he married Sarah Rogers, and they are in charge of the event. So, what do you think? Are you going?

Your result:


 

Đoạn 10.


Read:

I don't know. I never really fit in in high school. I was kind of a loner. I also remember asking Sarah out on a date, and she turned me down. She said she was sick, and it turned out she went out with someone that same night. It could be a little awkward.

Your result:


 

Đoạn 11.

Amanda: Hey, why don’t we go together?

James: Are you sure?

Amanda: Yeah.

 

Read:

Hey, why don't we go together? Are you sure? Yeah.

Your result:


Đoạn 12

Read:

Well, sure. Why not. To be honest, I always thought you were very nice. I just never had the guts to ask you out.

Your result:


 

 

Đoạn 13.

Amanda: Well, here’s your chance.

James: Sounds great. So, what’s your number so I can call you?

Read:

Well, here's your chance. Sounds great. So, what's your number so I can call you?

Your result:


Đoạn 14.

Read:

It's 435-923-6017

Your result:


Đoạn 15.


Read:

6017, Okay. Where do you live?

Your result:


 

Đoạn 16.


Read:

I only live two blocks south of the old high school

Your result:


 

Đoạn 17.

 

Read:

Okay. I remember where you live. Let me call you a few days before to confirm things.

Your result:


Đoạn 18

Read:

Sounds good. It should be fun.

Your result:


Total point:

 

Click to open LEADERBOARD of this test

source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

PHẦN 5: VIẾT BÀI - TRẢ LỜI CÂU HỎI

WRITING A PARAGRAPH BY ANSWERING THE FOLLOWING QUESTIONS(YOU MIGHT COME UP WITH SOME EXTRA QUESTIONS) - HIT 'GỬI' TO SEND YOUR PARAGRAPH


Một số câu hỏi tham khảo

1. Describe your last class reunion?
2. How often do you have the class reunion and what grades?
3. Do you often have parties or meet-ups in the reunion?
4. What activities do you have in the meet-up days(reunion)
5. What do you often bring?
6. Who do you often go with?
7. Why is reunion meaningful to you?
8. What do you often talk about in that day?
9. How are you going to organize your next  reunion(When? where? with whom?.

Bài tham khảo:

I’m a student so my daily routine mostly focus(FOCUSES)on my classes and studying. I live in(THE) dormitory  of our university and rarely go out of the campus. 

HIỂN THỊ THÊM
My day often starts at 5:45 am. I do the gym and stuff like that till 7:00 am.I have to attend the classes every afternoon from Monday to Friday so in the morning,I stay at my room, preparing and revising the lessons. At noon, I go to canteen for lunch. I often go with my(my–>A) group of friends and then we go to lecture hall(the hall/conference room) together at 12:45 pm. It only take (TAKES)us two minutes to walk from canteen to lecture hall. My sessions starts at 12:50 pm. My major is Japanese so we have to do something like Japanesein the class. The first thing is “aisatsu”,it is “greeting”. In the first 2 slots, we study “nihongo”,that is Japanese and “nihon go bunka”,that is Japanese culture. In the last slot(Period), we study market leader. Our session finish(finished) in 5:40 pm. In the evening, I sometimes practise Vovinam,that’s a martial art of Vietnam and sometimes study in the free room in our dormitory with my close friend,Trang. She is also my classmate,too. We often do many things with each others(tỏgether) such as study, chatting,going shopping,joining club,etc… Beside study(STUYDYNG), I also want to do many things else like reading books, browsing the internet or something like that but that such difficult language as Japenese takes me almost the time(takes almost all of my time). I go to bed at 12:30 am. I often play some vocabulary games before falling asleep. My day ends at 1 am

Hướng dẫn gửi bài cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/