Unit 13: Daily Schedule

Unit 13: Daily Schedule

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION


1. What time does the man get up?

 
 
 

2. What time does he get to work?

 
 
 

3. What does he do with his family around 6:30 p.m.?

 
 
 

4. What do the man and his wife do after the kids go to bed?

 
 
 

5. What is one thing the man does NOT say about his wife?

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Woman: So, what’s your usual day like? You always seem so busy.

Man: Well, I usually get up around 5:00 a.m. and work on the computer until 6:00 a.m.

Woman: Why do you get up so early?

Man: Well, I have to leave home at twenty to seven (6:40 a.m.) so I can catch a bus at 7:00 o’clock . It takes me about twenty minutes to walk to the bus stop from my house.

HIỂN THỊ THÊM

Woman: And what time do you get to work?

Man: Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office.

Woman: That’s nice. And what time do you get off work?

Man: Uh, around 5:00 o’clock. Then, we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8:00 or so.

Woman: So, when do you work on your website? You said one time that you create it at home?

Man: Well, my wife and I often watch TV or talk until 10:00 o’clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours of the morning, but I try to finish everything by one or two.

Woman: And then you get up at 5:00 a.m.?

Man: Well, yeah, but it’s important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for the family and yourself.

Woman: I agree.

Man: But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of our family . . . taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons . . . [Wow!] It’s a full-time job, but she enjoys what she does.

Woman: Well, it sounds like you’re a busy, but lucky man.

Man: I think so too.

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Người phụ nữ: Vì vậy, ngày bình thường của bạn là gì như thế nào? Bạn luôn luôn có vẻ rất bận rộn.

Man: Vâng, tôi thường dậy khoảng 05:00 và làm việc trên máy tính cho đến khi 06:00

Người phụ nữ: Tại sao bạn dậy sớm như vậy?

Man: Vâng, tôi phải rời khỏi nhà vào lúc 06:40 (06:40) vì vậy tôi có thể bắt xe buýt vào lúc 7:00 giờ. Tôi phải mất khoảng hai mươi phút để đi bộ đến trạm xe buýt từ nhà tôi.

Người phụ nữ: Và thời gian làm những gì bạn có được để làm việc?

Man: Uh, xe buýt của tôi mất khoảng một giờ để đạt được điều đó, nhưng nó dừng lại ngay trước văn phòng của tôi.

Người phụ nữ: Đó là tốt đẹp. Và thời gian làm những gì bạn có được nghỉ làm việc?

Man: Uh, khoảng 05:00 giờ. Sau đó, chúng tôi ăn tối khoảng 6:30, và vợ tôi và tôi đã đọc và chơi với những đứa trẻ cho đến 8:00 hay như vậy.

Người phụ nữ: Vì vậy, khi bạn làm việc trên trang web của bạn? Bạn cho biết một thời gian mà bạn tạo ra nó ở nhà?

Man: Vâng, vợ tôi và tôi thường xem TV hay nói đến 10:00 giờ. Sau đó, cô thường đọc trong khi tôi làm việc trên trang web của tôi, và đôi khi tôi ở lại cho đến những giờ đầu của buổi sáng, nhưng tôi cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ bằng một hoặc hai.

Người phụ nữ: Và sau đó bạn thức dậy lúc 5:00?

Man: Vâng, vâng, nhưng điều quan trọng là bạn phải sống một cuộc sống cân bằng. Tôi thích những gì tôi làm, nhưng bạn phải dành thời gian cho gia đình và bản thân.

Người phụ nữ: Tôi đồng ý.

Man: Nhưng tôi nghĩ vợ tôi có được công việc khó khăn nhất. Cô dành cả ngày cô chăm sóc gia đình của chúng tôi. . . lấy các trẻ em đến trường, làm việc trong vườn, mua cửa hàng tạp hóa, lấy các trẻ em để học piano. . . [Wow!] Đó là một công việc toàn thời gian, nhưng cô rất thích những gì cô ấy làm.

Người phụ nữ: Vâng, có vẻ như bạn là một người bận rộn, nhưng may mắn.

Man: Tôi cũng nghĩ vậy.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

So, what's your usual day like? You always seem so busy.

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Well, I usually get up around 5:00 a.m. and work on the computer until 6:00 a.m.

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Why do you get up so early?

Your result:


Đoạn 4.


Read:

Well, I have to leave home at twenty to seven so I can catch a bus at 7:00 o'clock . It takes me about twenty minutes to walk to the bus stop from my house.

Your result:


Đoạn 5.


Read:

And what time do you get to work?

Your result:


Đoạn 6

Read:

Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office.

Your result:


Đoạn 7


Read:

That's nice. And what time do you get off work?

Your result:


Đoạn 8


Read:

Uh, around 5:00 o'clock. Then, we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8:00 or so.

Your result:


Đoạn 9


Read:

So, when do you work on your website? You said one time that you create it at home?

Your result:


 

Đoạn 10


Read:

Well, my wife and I often watch TV or talk until 10:00 o'clock. She then often reads while I work on my site

Your result:


Đoạn 11


Read:

And I sometimes stay up until the early hours of the morning, but I try to finish everything by one or two.

Your result:


Đoạn 12


Read:

And then you get up at 5:00 a.m.?

Your result:


Đoạn 13


Read:

Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for the family and yourself.

Your result:


Đoạn 14


Read:

I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of our family

Your result:


Đoạn 15


Read:

taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons . . . Wow! It's a full-time job, but she enjoys what she does.

Your result:


Đoạn 16


Read:

Well, it sounds like you're a busy, but lucky man.

Your result:


Đoạn 17


Read:

I think so too.

Your result:


 

Total point:

Click to open LEADERBOARD of this test

source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/