Unit 19: Good Old Blues

Unit 19: Good Old Blues

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION


1. What kinds of music does this radio station play?

 
 
 

2. What is the disk jockey’s first name?

 
 
 

3. Listeners can win ___________ by saying the name of the song.

 
 
 

4. The man’s phone number is ___________.

 
 
 

5. To win, listeners must know the name of the song and ________ it was recorded.

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Ah, nothing like good old rhythm and blues to soothe the soul this late Wednesday night. This is Harry Williams, and I’ll be with you throughout the night here on KQ1150. Oh, and don’t forget that I’ll be giving away tickets on the hour from now until sunup for those of you who can identify this tune:

HIỂN THỊ THÊM

jazz music

Call me at 693-3019 and be the seventh caller. And if you can tell me the name of that piece and the year it was recorded, you’ll enjoy the tunes of one of the best bands ever a week from this Saturday night downtown at the Silver Palace.

Now sit back, relax, and enjoy listening to KQ1150.

 

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Ah, không có gì giống như nhịp điệu cũ tốt và blues để làm dịu tâm hồn tối thứ Tư cuối này. Đây là Harry Williams, và tôi sẽ được với bạn trong suốt đêm ở đây trên KQ1150. Oh, và đừng quên rằng tôi sẽ được đưa đi vé ngày giờ từ nay đến Sunup cho những người bạn của những người có thể xác định điều chỉnh này:

[ nhạc jazz ]

Hãy gọi cho tôi tại 693-3019 và có người gọi thứ bảy. Và nếu bạn có thể cho tôi biết tên của mảnh và năm nó đã được ghi lại, bạn sẽ tận hưởng những giai điệu của một trong những ban nhạc tốt nhất bao giờ một tuần từ tối thứ bảy này trung tâm thành phố tại Bạc Palace.

Bây giờ ngồi lại, thư giãn, và tận hưởng nghe KQ1150.

[/vc_column][/vc_row]

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

Đoạn 1.


Read:

Ah, nothing like good old rhythm and blues to soothe the soul this late Wednesday night.

Your result:


Đoạn 2.


Read:

This is Harry Williams, and I'll be with you throughout the night here on KQ1150

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Oh, and don't forget that I'll be giving away tickets on the hour from now

Your result:


Đoạn 4.


Read:

until sunup for those of you who can identify this tune

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Call me at 693-3019 and be the seventh caller

Your result:


Đoạn 6


Read:

And if you can tell me the name of that piece and the year it was recorded

Your result:


Đoạn 7


Read:

you'll enjoy the tunes of one of the best bands ever a week from this Saturday night downtown at the Silver Palace.

Your result:


Đoạn 8


Read:

Now sit back, relax, and enjoy listening to KQ1150.

Your result:


PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/