Unit 21 :Happy Birthday!

Unit 21 :Happy Birthday!

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

What activities do people do at a birthday party in your country? Also, what traditional foods do people prepare and eat at such events?


1. What kind of meat did the woman make for dinner?

 
 
 

2. She also prepared __________.

 
 
 

3. For dessert, she _____________.

 
 
 

4. The man isn’t hungry because he ________.

 
 
 

5. The woman feels _______ at the end of the conversation.

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Father: Hi Michael. Happy Birthday! How old are you today?

Son: Seven.

Father: Alright. Well, let’s sing Happy Birthday:

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday dear Michael,
Happy Birthday to you.

HIỂN THỊ THÊM

Father: Alright. So what should we do first?

Son: How about cake and ice cream?

Father: Okay. Well, uh let . . . let’s light the candles. Okay, and make a wish! Don’t . . . don’t tell me.

Son: Don’t tell you?

Father: Yeah, don’t tell me. Okay, and go ahead and blow out the candles. Okay, let’s cut the cake, and then we can have cake and ice cream. And what do you want to do after the cake and ice cream?

Son: Play freeze tag.

Father: Now, how do you play tag?

Son: Um . . . one person is it, and the person who is it tries to tag everyone [Alright. And then . . . ] before I tag someone and then, another person tags me.

Father: Oh, wow. And whose coming over later today for your birthday?

Son: Well, everyone. Uh, my cousins, all my aunts and grandmas, grandpas.

Father: Alright. Well, Happy Birthday, Michael.

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Cha: Hi Michael. Chúc mừng sinh nhật! Làm thế nào cũ là bạn ngày hôm nay?
Sơn: Bảy.

Cha: Được rồi. Vâng, chúng ta hãy hát bài Happy Birthday:

Chúc mừng sinh nhật,
Chúc mừng sinh nhật,
Chúc mừng sinh nhật thân yêu Michael,
Chúc mừng sinh nhật.

Cha: Được rồi. Vì vậy, những gì chúng ta nên làm đầu tiên?

Sơn: Làm thế nào về bánh và kem?

Cha: Được rồi. Vâng, uh cho. . . chúng ta hãy thắp nến. Được rồi, và làm một điều ước! Đừng. . . không cho tôi biết.

Sơn: Đừng nói với bạn?

Cha: Vâng, không cho tôi biết. Được rồi, và đi trước và thổi nến. Được rồi, chúng ta hãy cắt bánh, và sau đó chúng ta có thể có bánh và kem. Và những gì bạn muốn làm sau khi bánh và kem?

Sơn: Phát khẩu đóng băng.

Cha: Bây giờ, làm thế nào để bạn chơi thẻ?

Sơn: Um. . . một người là nó, và người đó là ai cố gắng gắn thẻ tất cả mọi người [Được rồi. Và sau đó . . . ] Trước khi tôi gắn thẻ ai đó và sau đó, một người khác thẻ tôi.

Cha: Oh, wow. Và có đến hơn sau ngày hôm nay cho ngày sinh nhật của bạn?

Sơn: Vâng, tất cả mọi người. Uh, anh em họ của tôi, tất cả các cô dì và grandmas của tôi, grandpas.

Cha: Được rồi. Vâng, Chúc mừng sinh nhật, Michael.

[/vc_row]

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Hi Michael. Happy Birthday! How old are you today? Seven.

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Alright. Well, let's sing Happy Birthday

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear Michael. Happy Birthday to you.

Your result:


Đoạn 4.


Read:

Alright. So what should we do first?

Your result:


Đoạn 5.


Read:

How about cake and ice cream?

Your result:


Đoạn 6


Read:

Okay. Well, uh let . . . let's light the candles. Okay, and make a wish! Don't . . . don't tell me.

Your result:


Đoạn 7


Read:

Don't tell you?

Your result:


Đoạn 8


Read:

Yeah, don't tell me. Okay, and go ahead and blow out the candles.

Your result:Đoạn 9


Read:

Okay, let's cut the cake, and then we can have cake and ice cream. And what do you want to do after the cake and ice cream?

Your result:


Đoạn 10


Read:

Play freeze tag.

Your result:


Đoạn 11


Read:

Now, how do you play tag?

Your result:


Đoạn 12


Read:

Um . . . one person is it, and the person who is it tries to tag everyone.

Your result:


Đoạn 13


Read:

Alright. And then . . . before I tag someone and then, another person tags me.

Your result:


Đoạn 14


Read:

Oh, wow. And whose coming over later today for your birthday?

Your result:


Đoạn 15


Read:

Well, everyone. Uh, my cousins, all my aunts and grandmas, grandpas.

Your result:Đoạn 16


Read:

Alright. Well, Happy Birthday, Michael.

Your result:


Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/