Unit 22: Healthy Club

Unit 22: Healthy Club

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

People often go to a gym or fitness center to exercise, but it is also a place to meet people and socialize with new friends. In this conversation, a man meets a woman at a health club. He wants to find out more about her, but he has a big problem. What kinds of appropriate questions can people ask when they meet new people for the first time? What questions are NOT okay to ask?


1. What is the woman’s name?

 
 
 

2. The woman spent most of her life in _____________.

 
 
 

3. What does the woman do for a living?

 
 
 

4. How often does the woman go to the gym?

 
 
 

5. 5. Which statement is NOT true about the conversation?

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Justin: Uh, hi. Do you need some help with those weights? I can move them for you.

Rachel: Uh, no. I can do it myself. I just have to put them back over there.

Justin: No, let me help you. Uh, Oh, Hmpf.

Rachel: Oh, it’s okay.

Justin: Oh, my back!

Rachel: It’s okay, it’s okay. Are you okay?

HIỂN THỊ THÊM

Justin: I just need to lie down here. Uh. Do you come here often?

Rachel: Yeah. I usually come five times a week.

Justin: Oh, oh man. By the way, my name’s Justin.

Rachel: I’m Rachel.

Justin: Uh, so, where are you from?

Rachel: I’m originally from California . . . Are you sure you’re okay?

Justin: (Said in agony) Yeah, um, I’m okay. Where are you from?

Rachel: Um, I spent most of my life in a small town in Utah called Spanish Fork actually.

Justin: Oh, um, I just need to lie here.

Rachel: Um, so, where are you from, Justin? I’m going to call the manager.

Justin: No, no, no, no, no! I just need to rest. Oh yeah, I’m from, from, uh, from Spanish Fork.

Rachel: Wait. Are you sure? You’re just not thinking right.

Justin: No, no, no. Not Spanish . . . . Ah, No, I’m from Salt Lake City. So, what do you do for a living anyway? Are you a body builder or something?

Rachel: No, no. I’m a teacher.

Justin: Oh, so what do you teach?

Rachel: I teach math and science, and it doesn’t take a science teacher to tell me that you need a doctor.

Justin: No, I’m okay, I’m okay. I’ll stand here in a minute. Uh, could I have your phone number? You know, just in case.

Rachel: I don’t think so. I think 911 is the number you need at this point.

Justin: (Crying in pain) Ohhhh!

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Justin: Uh, hi. Bạn cần một số trợ giúp về các trọng? Tôi có thể di chuyển chúng cho bạn.
Rachel: Uh, không. Tôi có thể tự mình làm lấy. Tôi chỉ cần có để đưa chúng trở lại ở đó.

Justin: Không, hãy để tôi giúp bạn. Uh, Oh, Hừ.

Rachel: Oh, không sao đâu.

Justin: Oh, lưng của tôi!

Rachel: Không sao, không sao đâu. Bạn co ổn không?

Justin: Tôi chỉ cần nằm xuống đây. Uh. Bạn có đến đây thường xuyên không?

Rachel: Yeah. Tôi thường đến năm lần một tuần.

Justin: Oh, oh người đàn ông. Bằng cách này, tôi tên của Justin.

Rachel: Tôi là Rachel.

Justin: Uh, vì vậy, là nơi bạn từ đâu?

Rachel: Tôi ban đầu từ California. . . Bạn có chắc là bạn được không?

Justin: (Said trong khổ) Yeah, um, em không sao. Bạn đến từ đâu?

Rachel: Um, tôi đã dành phần lớn cuộc sống của tôi trong một thị trấn nhỏ ở bang Utah gọi là Tây Ban Nha Fork thực sự.

Justin: Oh, um, tôi chỉ cần phải nằm ở đây.

Rachel: Um, vì vậy, là nơi bạn từ, Justin? Tôi sẽ gọi cho người quản lý.

Justin: Không, không, không, không, không! Tôi chỉ cần nghỉ ngơi. Oh yeah, tôi từ từ, uh, từ Fork Tây Ban Nha.

Rachel: Chờ. Bạn có chắc không? Bạn chỉ cần không suy nghĩ đúng.

Justin: Không, không, không. Không Tây Ban Nha. . . . Ah, không, tôi đến từ Salt Lake City. Vì vậy, bạn sẽ làm gì để kiếm sống không? Bạn có phải là người xây dựng cơ thể hoặc một cái gì đó?

Rachel: Không, không. Tôi là một giáo viên.

Justin: Oh, vì vậy những gì bạn dạy?

Rachel: Tôi dạy môn toán và khoa học, và nó không phải mất một giáo viên khoa học nói với tôi rằng bạn cần một bác sĩ.

Justin: Không, tôi không sao, em không sao. Tôi sẽ đứng ở đây trong một phút. Uh, tôi có thể có số điện thoại của bạn? Bạn biết đấy, chỉ trong trường hợp.

Rachel: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ 911 là số bạn cần vào thời điểm này.

Justin: (Khóc trong đau) Ohhhh!

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Uh, hi. Do you need some help with those weights? I can move them for you.

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Uh, no. I can do it myself. I just have to put them back over there.

Your result:


Đoạn 3.


Read:

No, let me help you. Uh, Oh, Hmpf. Oh, it's okay. Oh, my back!

Your result:


Đoạn 4.


Read:

It's okay, it's okay. Are you okay? I just need to lie down here. Uh. Do you come here often?

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Yeah. I usually come five times a week.Oh, oh man. By the way, my name's Justin.

Your result:


Đoạn 6


Read:

I'm Rachel. Uh, so, where are you from?

Your result:


Đoạn 7


Read:

I'm originally from California . . . Are you sure you're okay?

Your result:


Đoạn 8


Read:

Yeah, um, I'm okay. Where are you from?

Your result:


Đoạn 9


Read:

Um, I spent most of my life in a small town in Utah called Spanish Fork actually.

Your result:


Đoạn 10


Read:

Oh, um, I just need to lie here.

Your result:


Đoạn 11


Read:

Um, so, where are you from, Justin? I'm going to call the manager.

Your result:


Đoạn 12


Read:

No, no, no, no, no! I just need to rest. Oh yeah, I'm from, from, uh, from Spanish Fork.

Your result:


Đoạn 13


Read:

Wait. Are you sure? You're just not thinking right.

Your result:


Đoạn 14


Read:

No, no, no. Not Spanish . . . . Ah, No, I'm from Salt Lake City. So, what do you do for a living anyway? Are you a body builder or something?

Your result:


Đoạn 15


Read:

No, no. I'm a teacher.

Your result:


Đoạn 16


Read:

Oh, so what do you teach?

Your result:


Đoạn 17


Read:

I teach math and science, and it doesn't take a science teacher to tell me that you need a doctor.

Your result:


Đoạn 18


Read:

No, I'm okay, I'm okay. I'll stand here in a minute. Uh, could I have your phone number? You know, just in case.

Your result:


Đoạn 19


Read:

I don't think so. I think 911 is the number you need at this point.

Your result:


Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/