UFO: A Story to Remember

UFO: A Story to Remember

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

Students should visit a web site or read articles and come ready to discuss the questions in preparation for the listening activity during the next class. Use the site below or locate one through a search engine:

  1. What are UFOs and what do they look like?
  2. What do the reported aliens look like?
  3. How do you explain the numerous sightings of these objects?
  4. Do you think that UFOs really exist?

 


1. Where was the man coming from when he first saw the UFO?

 
 
 

2. What time did the man report the incident to the police?

 
 
 

3. What jumped out in front of the man’s car?

 
 
 

4. What happened next to the man?

 
 
 

5. What does the police officer suggest at the end of the story?

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Police Officer: Hello. 24th Precinct. Officer Jones speaking.

Man: Help. Yeah, uh, it was wild, I mean really bizarre.

Police Officer: Calm down sir! Now, what do you want to report?

HIỂN THỊ THÊM

Man: Well, I’d like to report a UFO sighting.

Police Officer: A what?

Man: What do you mean “what?” An unidentified flying object!

Police Officer: Wait, tell me exactly what you saw.

Man: Well, I was driving home from a party about three hours ago, so it was about 2:00 AM, when I saw this bright light overhead.

Police Officer: Okay. And then what happened?

Man: Oh, man. Well, it was out of this world. I stopped to watch the light when it disappeared behind a hill about a kilometer ahead of me.

Police Officer: Alright. Then what?

Man: Well, I got back in my car and I started driving toward where the UFO landed.

Police Officer: Now, how do you know it was a UFO? Perhaps you only saw the lights of an airplane [No], or the headlights of an approaching car [No]. Things like that happen, you know.

Man: Well if it was that, how do you explain “the BEAST”?

Police Officer: What do you mean, “the BEAST”?

Man: Okay. I kept driving for about five minutes when all of a sudden, this giant, hairy creature jumped out in front of my car.

Police Officer: Oh, yeah.Then what?

Man: Well, then, the beast picked up the front of my car and said, “Get out of the car. I’m taking you to my master!” Something like that.

Police Officer: Wow? A hairy alien who can speak English! Come on!

Man: I’m not making this up, if that’s what you’re suggesting. Then, when I didn’t get out of the car, the beast opened the car door, carried me on his shoulders to this round-shaped flying saucer, and well, that’s when I woke up along side the road. The beast must have knocked me out and left me there.

Police Officer: Well, that’s the best story I’ve heard all night, sir. Now, have you been taking any medication, drugs, or alcohol in the last 24 hours? You mentioned you went to a party.

Man: What? Well, I did have a few beers, but I’m telling the truth.

Police Officer: Okay, okay. We have a great therapist that deals with THESE kinds of cases.

Man: I’m not crazy.

Police Officer: Well, we’ll look into your story. Thank you.

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Nhân viên cảnh sát: Hello. 24 phường. Officer Jones nói.

Man: Trợ giúp. Yeah, uh, đó là tự nhiên, tôi có ý nghĩa thực sự kỳ lạ.

Nhân viên cảnh sát: Bình tĩnh nào thưa ông! Bây giờ, điều gì làm bạn muốn báo cáo?

Man: Vâng, tôi muốn báo cáo nhìn thấy UFO.

Nhân viên cảnh sát: Một điều gì?

Man: bạn có ý nghĩa gì “cái gì?” Một đối tượng bay không xác định!

Nhân viên cảnh sát: Chờ đã, cho tôi biết chính xác những gì bạn nhìn thấy.

Man: Vâng, tôi lái xe về nhà từ một bên khoảng ba giờ trước, vì vậy nó là khoảng 02:00, khi tôi nhìn thấy trên cao ánh sáng này.

Nhân viên cảnh sát: Được rồi. Và sau đó những gì đã xảy ra?

Man: Oh, người đàn ông. Vâng, nó đã được ra khỏi thế giới này. Tôi dừng lại để xem ánh sáng khi nó biến mất sau một ngọn đồi khoảng một cây số phía trước của tôi.

Nhân viên cảnh sát: Được rồi. Rồi sao?

Man: Vâng, tôi đã trở lại trong xe của tôi và tôi bắt đầu lái xe về hướng nơi UFO hạ cánh.

Nhân viên cảnh sát: Bây giờ, làm thế nào để bạn biết đó là một UFO? Có lẽ bạn chỉ thấy ánh đèn của một chiếc máy bay [No], hoặc đèn pha của một chiếc xe tiếp cận [No]. Những điều như vậy xảy ra, bạn biết.

Man: Vâng, nếu nó đã được rằng, làm thế nào để bạn giải thích “BEAST”?

Nhân viên cảnh sát: bạn có ý nghĩa gì, “BEAST”?

Man: Được rồi. Tôi cứ lái xe trong khoảng năm phút khi tất cả của một đột ngột, người khổng lồ này, sinh vật lông lá nhảy ra phía trước xe của tôi.

Nhân viên cảnh sát: Oh, yeah.Then gì?

Man: Vâng, sau đó, các con thú nhặt lên phía trước của chiếc xe của tôi và nói: “Hãy ra khỏi chiếc xe tôi đang tham gia bạn để làm chủ của tôi.!” Một cái gì đó như thế.

Nhân viên cảnh sát: Wow? Một người nước ngoài lông người có thể nói tiếng Anh! Thôi nào!

Man: Tôi không làm điều này, nếu đó là những gì bạn đang đề xuất. Sau đó, khi tôi đã không nhận được ra khỏi xe, con thú mở cửa xe, đưa tôi vào vai của mình để chiếc đĩa bay hình tròn này, và tốt, đó là khi tôi thức dậy bên cạnh đường. Các con thú phải có đánh tôi ra và để lại cho tôi ở đó.

Nhân viên cảnh sát: Vâng, đó là những câu chuyện tốt nhất mà tôi đã nghe cả đêm, thưa ông. Bây giờ, bạn đã được dùng bất cứ loại thuốc, thuốc, hoặc rượu trong 24 giờ qua? Bạn nói bạn đã đi đến một bữa tiệc.

Man: Cái gì? Vâng, tôi đã có một vài loại bia, nhưng tôi đang nói sự thật.

Nhân viên cảnh sát: Được rồi, được rồi. Chúng tôi có một nhà trị liệu tuyệt vời mà đề với NÀY loại trường hợp.

Man: Tôi không điên.

Nhân viên cảnh sát: Vâng, chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện của bạn. Cảm ơn bạn.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Hello. 24th Precinct. Officer Jones speaking.

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Help. Yeah, uh, it was wild, I mean really bizarre.

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Calm down sir! Now, what do you want to report?

Your result:


Đoạn 4.


Read:

A what? What do you mean what An unidentified flying object!

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Wait, tell me exactly what you saw.

Your result:


Đoạn 6


Read:

Well, I was driving home from a party about three hours ago, so it was about 2:00 AM, when I saw this bright light overhead.

Your result:


Đoạn 7


Read:

Okay. And then what happened?

Your result:


Đoạn 8


Read:

Oh, man. Well, it was out of this world. I stopped to watch the light when it disappeared behind a hill about a kilometer ahead of me.

Your result:Đoạn 9


Read:

Alright. Then what?

Your result:


Đoạn 10


Read:

Well, I got back in my car and I started driving toward where the UFO landed.

Your result:


Đoạn 11


Read:

Now, how do you know it was a UFO? Perhaps you only saw the lights of an airplane

Your result:


Đoạn 12


Read:

No, or the headlights of an approaching car. Things like that happen, you know.

Your result:


Đoạn 13


Read:

Well if it was that, how do you explain the BEAST?

Your result:


Đoạn 14


Read:

What do you mean, the BEAST?

Your result:


Đoạn 15


Read:

Okay. I kept driving for about five minutes when all of a sudden, this giant, hairy creature jumped out in front of my car.?

Your result:


Đoạn 16


Read:

Oh, yeah.Then what?

Your result:


Đoạn 17


Read:

Well, then, the beast picked up the front of my car and said

Your result:


Đoạn 18


Read:

Get out of the car. I'm taking you to my master! Something like that.

Your result:


Đoạn 19


Read:

Wow? A hairy alien who can speak English! Come on!

Your result:


Đoạn 20


Read:

I'm not making this up, if that's what you're suggesting.

Your result:


Đoạn 21


Read:

Then, when I didn't get out of the car, the beast opened the car door, carried me on his shoulders to this round-shaped flying saucer

Your result:


Đoạn 22


Read:

And well, that's when I woke up along side the road.

Your result:


Đoạn 23


Read:

The beast must have knocked me out and left me there.

Your result:


Đoạn 24


Read:

Well, that's the best story I've heard all night, sir

Your result:


Đoạn 25


Read:

Now, have you been taking any medication, drugs, or alcohol in the last 24 hours?

Your result:


Đoạn 26


Read:

You mentioned you went to a party.

Your result:


Đoạn 27


Read:

What? Well, I did have a few beers, but I'm telling the truth.

Your result:


Đoạn 28


Read:

Okay, okay. We have a great therapist that deals with THESE kinds of cases.

Your result:


Đoạn 29


Read:

I'm not crazy.

Your result:


Đoạn 30


Read:

Well, we'll look into your story. Thank you.

Your result:


Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/