Unit 2: What’s your name? What day is it today?

Unit 2: What’s your name? What day is it today?

Anh Ngữ sinh động bài 28 

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động – New Dynamic English – bài thứ 28. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.
Chủ đề của bài học hôm nay là phần LANGUAGE FOCUS—QUESTION BASED ON DIALOG—Chủ đề phần này là nghe một câu hỏi trước; sau đó nghe một mẩu đàm thoại, rồi nghe một câu hỏi mà câu trả lời nằm trong nội dung mẩu đàm thoại đó.
Sau đó là phần CULTURE TIP—mách giúp về văn hóa.

CUT 1

Larry: Questions. Listen to the question.
Eliz: Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on?
Larry: Now listen to the dialog.
Epstein: I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She’s the manager of the project that I’m working on, and I was wondering of we could get together again, say, Wednesday.
Eliz: Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on? (ding) (pause for answer)
Eliz: Ms. Shirley Graham is the manager of the project. (short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Epstein: She’s the manager of the project I’m working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
Blake: Ah, I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her. Epstein: Okay, ah, if you could keep your schedule free around lunch time on Wednesday, and then I’ll finalize that appointment with her.
Eliz: What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham? (ding) (pause for answer)
Eliz: He suggests that they meet at lunch on Wednesday. (short pause)

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần tới quí vị nghe Gary chỉ cách từ chối một đề nghị và đưa ra một đề nghị khác. Nghe mấy chữ khó:

REJECT A SUGGESTION = từ chối một đề nghị
SUGGEST AN ALTERNATIVE = đề nghị một cách khác.
ALTERNATIVE = một lựa chọn khác.
I’M SORRY BUT I’M NOT FREE AFTER THREE = tôi rất tiếc, sau ba giờ tôi bận.
REASON = lý do.
AN APOLOGY = lời xin lỗi.
PROPOSE AN ALTERNATIVE = đề nghị (ngày giờ hẹn) khác.
VAGUE = mơ hồ, tổng quát, không rõ.

CUT 2

CULTURE TIPS: Rejecting a Suggestion; Suggesting alternatives.

Larry: Culture tips.
Eliz: Hello again, We’re here with Gary Engleton, our business language expert. Let’s look at our e mail questions, Gary.
Gary: All right.
Eliz: We have an interesting question today about arranging meetings. The question is,”If someone suggests a meeting time that is not good for me, what should I do?”
Gary: That’s a very good question. Rejecting a time can be a little difficult.
Eliz: What should you do?
Gary: Well, first, if you are going to reject a time, you should give a reason.
Eliz: I see.
Gary: For example, you could say, “I’m sorry, but I can’t meet you on Monday because I’ll be in New York.”
Eliz: Is it OK to be vague, to say,” I’m sorry but I’m busy at that time?”
Gary: Good question. Yes. It’s OK to be vague,, but be sure to include an apology, “I’m sorry but…”
For example, you can say,”I’m sorry but I’m not free until after three.” The second thing that you have to do is to propose an alternative. [đề nghị ngày giờ hẹn khác] Eliz: You mean to suggest another time?
Gary: Exactly. For example, after rejecting Monday, you could say.”But I’m free all day on Tuesday.”
Or you could say,”Would it be possible for us to meet on Tuesday?” If you continue like that, you will soon find a time that is good for you both.
Eliz: Thanks, Gary! I’m sure that our listeners will be much better at making apointments!
Gary: My pleasure!

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là phần đàm thoại ngắn. Nghe câu hỏi trước rồi nghe mẩu đàm thoại. sau đó nghe lại câu hỏi mà câu trả lời nằm trong mẩu đàm thoại vừa nghe.

Có mấy chữ khó: OUT OF TOWN = phải đi vắng [khỏi nơi đang ở].
I HAVE A DOCTOR’S APPOINTMENT = có hẹn với bác sĩ.

CUT 3

Giving reasons

Larry: Listen to these short conversations.

Why can’t the person meet at the suggested time?
Man: Can we meet at three o’clock on Thursday.
Woman: I’m sorry, but I have meetings all afternoon. (ding) (pause for answer)
Eliz: She has meetings in the afternoon.
Man: Can we meet at noon on Tuesday?
Woman: Tuesday isn’t good for me. I’ll be out of town. (ding) (pause for answer)
Eliz: She’ll be out of town.
Man: Can we meet at ten a.m. on Wednesday?
Woman: I have a doctor’s appointment Wednesday morning. Can we meet in the afternoon? (ding) (pause for answer)
Eliz: She has a doctor’s appointment.

MUSIC

Business dialog: Rejecting Suggestions, Suggesting Alternatives.

Larry: Business Dialog. Mary is calling Sarah to see if she’s available for a production meeting.
Are you free at three tomorrow for a production meeting? Why don’t we try for 11:30?
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Mary is calling Sarah to see if she’s available for a production meeting. (tiếng điện thoại reo)

Mary: Hello, Sarah.
Sarah: Yes?
Mary: This is Mary. Are you free at three tomorrow for a production meeting? Sarah: No, sorry. I’m meeting at three with Mr. Thompson. Could we make it earlier in the day? How about 10:00, 10:30?
Mary: I’m busy until 11:00. Why don’t we try for 11:30?
Sarah: That’s good for me.
Mary: OK. I’ll check with the others and get back to you.
Sarah: OK. Great.

MUSIC

Vietnamese explanation

Language Focus: Focus on Functions: Suggesting Alternatives.

Tiếp sau đây là phần chú trọng vào cách đề nghị khác. Xin nghe rồi lập lại những câu đề nghị, từ chối, và đề nghị khác. Mary hỏi Sarah xem cô có rảnh để họp bàn về sản xuất không.

COULD WE MAKE IT EARLIER IN THE DAY? Chúng ta họp sớm hơn được không?
CHECK WITH OTHERS = hỏi những người khác xem giờ đó có tiện không.
GET BACK TO YOU = sẽ gọi lại bạn.

CUT 4

Mary: Hello, Sarah.
Eliz: Are you free at three tomorrow for a production meeting? (pause for repeat)
Eliz: Could we make it earlier in the day? (pause for repeat)
Eliz: I’m busy until 11:00. (pause for repeat)
Eliz: Why don’t we try for 11:30? (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần kế tiếp, ta nghe lại mấy câu hay dùng khi từ chối và đưa ra một đề nghị khác (counter suggestions). Đó là những nhóm chữ như: …is not good for me, I’m sorry but…

Mấy chữ mới:

A NEGOTIATION = thương lượng. TO NEGOTIATE.
TO APOLOGIZE = xin lỗi. AN APOLOGY = lời xin lỗi. I apologize, please accept my apologies, I’m sorry = tôi xin lỗi, tôi ân hận.
I’M SORRY, BUT I’M MEETING AT THREE WITH MR. THOMPSON = Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ họp với ông Thompson lúc ba giờ.

Để hẹn một lúc khác ta có thể dùng:

COULD WE MAKE IT…Chúng ta có thể gặp lúc…
Hay là: WHY DON’T WE TRY AT…chúng ta có thể họp lúc…
AVAILABLE = rảnh, FREE.

CUT 5

Eliz: Now it’s time for Gary’s tips with Gary Engleton.
Gary: Hello, Elizabeth.
Today we’ll look closely at the language of the Business Dialog. We’ll see how Mary and Sarah negotiate a meeting time.
Mary is trying to schedule a production meeting. She checks to see if Sarah is free tomorrow, but Sarah is busy. Let’s listen.

Mary: Hello, Sarah.
Sarah: Yes?
Mary: This is Mary. Are you free at three tomorrow for a production meeting?
Sarah: No, sorry. I’m meeting at three with Mr. Thompson.
Gary: Sarah apologizes and explains why she can’t meet at three o’clock. She then suggests another meeting time. Let’s listen.
Sarah: Could we make it earlier in the day? How about 10:00, 10:30?
Gary: “Could we make it…” is a useful way to suggest a new meeting time. Unfortunately Mary is not available at this time. So she suggests another time, using the expression “Why don’t we..”.
Mary: I’m busy until 11:00. Why don’t we try for 11:30?
Sarah: That’s good for me.
Gary: The new time is good for both Sarah and Mary. Finding a good time is a kind of negotiation. You have to find a time that’s good for both of you. Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see again next time.

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài số 28 trong chương trình ANH NGỮ SINH ĐỘNG NEW DYNAMIC ENGLISH. n Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

ĐÁP ÁN

 

Larry: Questions. Listen to the question.

Những câu hỏi. Lắng nghe câu hỏi
Eliz: Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on?

Ai là quản lý của dự án mà ngài Epstein đang làm việc
Larry: Now listen to the dialog.

Bây giờ lắng nghe cuộc hội thoại
Epstein: I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She’s the manager of the project that I’m working on, and I was wondering of we could get together again, say, Wednesday.

Tôi muốn giới thiệu bạn tới một trong những phó chủ tịch của chúng tôi bà Shirley Graham. Bà là một người quản lý dự án mà tôi đang làm việc, và tôi đã băn khoăn nên không chúng tôi nên ngồi lại lần nữa, chẳng hạn thứ 4 này
Eliz: Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on? (ding) (pause for answer)

Ai là người quản lý dự án mà Ông Epstein đang làm việc
Eliz: Ms. Shirley Graham is the manager of the project. (short pause)

Bà Shirley Graham là quản lý của dự án
Larry: Listen to the question.

Lắng nghe câu hỏi
Eliz: What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham? (short pause)

Ngày nào và mấy giờ ông Epstein gợi ý cho buổi gặp với bà Graham?
Larry: Now listen to the dialog.

Bây giờ lắng nghe cuộc hội thoại
Epstein: She’s the manager of the project I’m working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.

BÀ ấy là quản lý dự án mà tôi làm việc, và tôi đã tự hỏi nên không chúng ta nên ngồi lại lần nữa, khả năng là thứ tư này
Blake: Ah, I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.

À, tôi không có kế hoạch vào thứ 4, và tôi muốn gặp bà ấy

Epstein: Okay, ah, if you could keep your schedule free around lunch time on Wednesday, and then I’ll finalize that appointment with her.

Được, à, nếu anh có thể giữ lịch của anh rảnh quanh thời gian trưa thứ 4, thì sau đó chúng ta sẽ chốt cuộc gặp đó vào với bà ấy luôn
Eliz: What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham? (ding) (pause for answer)

Mấy giờ và ngày nào Ông Epstein gợi ý buổi gặp với bà Graham
Eliz: He suggests that they meet at lunch on Wednesday. (short pause)

Ông ta gợi ý họ gặp vào bữa trưa thứ 4

1. What’s your name? Did your Mom or your Dad name you? What’s the meaning of your name in English? What name do you like most? Why?
Tên bạn là gì? Bố hay mẹ bạn đặt tên cho bạn? Tên của bạn ý nghĩa gì trong tiếng Anh? Tên nào bạn thích nhất? Tại sao?

My name is… No, they didn’t. My grandfather named me.

My name means “autumn/fall” in English.

I like my name most. It is meaningful to me because it was given to me by my grandfather, whom I love very much.

2. How are you? Did you have a nice day?
Bạn có khoẻ không? Bạn có một ngày đẹp trải qua không?

I’m fine. How are you?

Yes, I do. I have a nice day. I went to see a great movie with my friends. We are going out for dinner at our favorite restaurant now.

3. What day is it today? What is your busiest day of the week? Why?
Hôm nay là thứ mấy? Ngày bận rộn nhất trong tuần của bạn là thứ mấy? Tại sao?

Today is Tuesday. It’s the busiest of the week for me because it’s the day when I have the most classes at school.

4. Is it Monday today? Do you feel happy or tired today? Did you meet any new friends today? Who was that?
Hôm nay có phải thứ 2 không? Bạn có cảm thấy hạnh phúc hay mệt mỏi hôm nay? Bạn đã gặp người bạn mới nào ngày hôm nay không? Ai thế kể đi?

No, today is not Monday. Today is Tuesday.

I feel very happy today. The weather is pleasant. I’ve completed a lot of good work today.

Yes, I did. I met a lot of new friends at my English class today.

5. Are you a teacher? Would you like to become an English teacher? Why? What do you think about the teaching job? Is it a good-paid job? Why?
Bạn là giáo viên phải không? Bạn có muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh không? Tại sao? Bạn nghĩ thế nào về công việc dạy học? Bạn nghĩ dạy học có được trả lương cao không? Tại sao?

No, I’m not. I’m a student/ an engineer.

Yes, I would. I think that teaching English is a great job because an English teacher can teach a lot of people to speak English well, which opens many job opportunities to them.

I think that the teaching job is a respectful and interesting job. A teach needs to constantly update his/her knowledge and can educate a lot of students, who will later contribute to the society.

It is a pretty well-paid job. Many schools pay really good rates in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Workbook, page 4,5