Unit 5: Where do you live?

Unit 5: Where do you live?

ANH NGữ SINH ĐộNG BÀI 41 where do you live

Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Live? Bạn ở đâu? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tình trạng nơi ở, và đời sống của mình, housing and living conditions. Cũng nghe lại bảng mẫu tự ABC và cách đánh vần khi gọi qua điện thoại.

Phần đầu quí vị nghe Kathy nói với Max về ông Henry Thornton, một thương – gia, chủ tịch công ty của ông. Quí vị sẽ nghe mấy chữ mới như:

A businessman = thương – gia, nhà kinh – doanh.
Company = công ty
president (không viết hoa) = chủ tịch một cơ sở.
How do you spell that? = Bạn đánh vần chữ đó thế nào?
MUSIC

CUT 1

Larry: Today’s unit is Where Do You live? This program focuses on housing and living conditions. How Do you spell that?

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you today?
Kathy: Oh, not bad. And you?
Max: I’m fine, thanks. Who do we have with us today?
Kathy: Today we’ll be talking with Henry Thornton.
Mr. Thornton is a businessman.
Max: Thornton? How do you spell that?
Kathy: It’s T – H – O – R – N T – O – N.
Max: I see. Thorn – ton.
Kathy: That’s right.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION:

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại bảng mẫu tự ABC.

CUT 2

Language Focus. Listen and repeat. The Alphabet.
Larry: The Alphabet
Larry: Listen and repeat.
Max: A(short pause)
Max: B(short pause)
Max: C(short pause)
…(Max says all the letters of the alphabet)
Max: X(short pause)
Max: Y(short pause)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Kathy phỏng vấn Henry Thornton, chủ tịch công ty Titanic Limited ở thành phố Seatle, tiểu bang Washington ở miền tây Hoa Kỳ. Titanic Limited là tên công ty của ông Thornton. Titanic cũng là tên chiếc tầu thủy lớn của Anh chở hành khách bị đắm vì đâm vào băng ở Atlantic Ocean năm 1942.

Limited = giới hạn [chữ Limited hay Ltd đặt sau tên công ty để chỉ giới hạn liên lụy (bồi – thường) của các cổ phần viên tới mức tối đa là tổng số vốn của công ty].

Located = toạ lạc.
Where’s your company located? = công – ty của ông ở đâu?
Expensive = đắt
Mr. Thornton lives in an expensive house = ông Thornton ở trong một toà nhà đắt tiền.
He has his own company = ông có công – ty riêng của ông.
I work for myself = tôi làm cho mình [ = tôi là chủ].
CUT 3:

Interview: Henry Thornton: Where do you live?
Larry: Interview
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Henry Thornton. Good morning, Mr. Thornton.
Thornton: Good morning, Kathy.
Kathy: Mr. Thornton, I’d like to ask you a question.
Henry: Yes.
Kathy: What do you do?
Henry: What do I do? I’m a businessman.
Kathy: Where do you work? I mean, who do you work for?
Henry: I work for myself.
I have my own company.
Kathy: What’s the name of your company?
Henry: It’s Titanic Limited.
Kathy: Titanic? How do you spell that?
Henry: T – I – T – A – N – I – C. Like the ship.
Kathy: What do you do?
Henry: What do I do? I’m the president.
Kathy: The president?
Henry: Yes, I’m the president of my own company.
Kathy: Where is your company located?
Henry: It’s in Seatle.
Kathy: Do you live in Seatle?
Henry: Yes, I do.
Kathy: With your family?
Henry: Well, my mother and father live in Seatle.
But I don’t live with them.
Kathy: Where do you live?
Heenry: I live in a large house. A very expensive house!
Kathy: I see. Thank you.
Henry: You’re welcome.
Kathy: Our guest is Henry Thornton. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần sắp tới, quí vị nghe một câu rồi lập lại.
CUT 4

Language Focus. Repeat with a beat: How do you spell that?
Larry: Listen and repeat.
Kathy: His name is Henry Thornton.(pause and repeat)
Max: How do you spell Henry?(pause and repeat)
Kathy: It’s H – E – N – R – Y, Henry.(pause and repeat)
Max; How do spell Thornton?(pause and repeat)
Kathy: T – H – O – R – N T – O – N, Thornton. (pause and repeat)
Kathy: Her name is Sara Scott.(pause for repeat)
Max: How do you spell Sara?(pause for repeat)
Kathy: It’s S – A – R – A, Sara.(pause for repeat)
Max: How do you spell Scott?(pause for repeat)
Kathy: It’s S – C – O – T – T, Scott.(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe một thính giả gọi điện thoại vào đài hỏi về ông HenryThornton. Quí vị sẽ nghe những câu như: ARE YOU MARRIED? = Ông/bà/bạn lập gia đình chưa? DO YOU LIVE ALONE?Ông sống một mình? GIRLFRIEND = bạn gái.

MUSIC

CUT 5:

Telephone: Are you married? Do you live alone?

Larry: Telephone.
Kathy: We’re back with our guest Henry Thornton.
Mr. Thornton is a businessman from Seatle.
Let’s take a call.
Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Female Caller: Hello.
My name is Susan.
I’m from Boston.
I have a question for Mr. Thornton.
Henry: Yes, go ahead.
Female Caller: Are you married?
Henry: Excuse me?
Female Caller: Are you married?
Henry: No. No, I’m not.
Female Caller: Do you live alone?
Henry: Yes, I do.
Female Caller: No wife? No girlfriend?
Henry: That’s right. But I do have a lot of money.
Female Caller: Well, good luck.
Kathy: Thank you for calling.
Mr. Thornton. Thank you for being a guest on our show.
Henry: Thank you for inviting me.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp theo đây là phần thực tập. Quí vị nghe câu hỏi rồi trả lời khi nghe tiếng chuông. Sau đó quí vị lập lại câu trả lời đúng. Nhớ là ngôi thứ ba số ít của live là lives. Phân biệt cách đọc live(sống) [i ngắn] và leave(rời khỏi), để lại [i dài]. Ex: Mr. Thornton lives in Seatle. Is Mr. Blake going to leave for San Francisco? The caller didn’t leave any message.

MUSIC

CUT 6

Language Focus. Listen and answer: Who lives in a house?

Larry: Listen and answer. Sara Scott or Henry Thornton?
Max: Who lives in Seatle?(ding) (pause for answer)
Max: Henry Thornton lives in Seatle.(short pause)
Max: Who lives in Chicago?(ding)(pause for answer)
Max: Sara Scott lives in Chicago.(short pause)
Max: Who lives in an apartment?(ding)(pause for answer)
Max: Sara Scott lives in an apartment.(short pause)
Max: Who lives in a house?(ding)(pause for answer)
Max: Henry Thornton lives in a house.(short pause)
Max: Who lives alone?(ding)(pause for answer)
Max: Henry Thornton lives alone.(short pause)
Max: Who lives with her sister?(ding)
Max: Sara Scott lives with her sister.(short pause)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí – vị nghe Phần Đàm Thoại Hằng Ngày Daily Dialog (part 3) (phần 3). FIRM = tổ hợp luật – sư.MEET = gặp. I’d like to meet her = tôi muốn gặp cô ta.

MUSIC

CUT 7

Larry: Daily Dialog: At a Party (part 3)
Larry: Listen to the conversation.[Tiếng ồn trong buổi tiệc]
Man 1: Oooh. Who’s she?(short pause)
Man 2: Oh, that’s Tina Harrison.(short pause)
Man 1: Is she married?(short pause)
Man 2: No, she isn’t.(short pause)
Man 1: Really? What does she do?(short pause)
Man 2: She’s a lawyer.(short pause)
Man 1: Where does she work?(short pause)
Man 2: At Ford McKenzie.(short pause)
Man 1: Oh, that’s a big firm!(short pause)
Man 1: Where does she live?(short pause)
Man 2: She lives in Washington.(short pause)
Man 1: In an apartment?(short pause)
Man 2: No, she has a small house.(short pause)
Man 1: Really. I’d like to meet her.(short pause).
Larry: Listen and repeat.

Man 1: Where does she live?(pause for repeat)
Man2: She lives here in Washington.(pause for repeat)
Man1: In an apartment?(pause for repeat).
Man2: No, she has a small house.(pause for repeat)
Man1: Really. I’d like to meet her.(pause for repeat)

ĐÁP ÁN

Interview: Henry Thornton: Where do you live?

Bạn sống ở đâu?
Larry: Interview

Phỏng vấn
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Henry Thornton. Good morning, Mr. Thornton.

Bây giờ là lúc cho buổi phóng vấn ngày hôm nay. Vị khách của chúng ta hôm nay là Henry Thornton. Chào buổi sáng ông Thorton
Thornton: Good morning, Kathy.

Chào buổi sáng. Kathy
Kathy: Mr. Thornton, I’d like to ask you a question.

Ông Thornton, tôi muốn phỏng vấn ông một vài câu hỏi?
Henry: Yes.

Vâng
Kathy: What do you do?

Ông làm nghề gì?
Henry: What do I do? I’m a businessman.

Tôi làm nghề gì à? Tôi là một doanh nhân
Kathy: Where do you work? I mean, who do you work for?

Ông làm việc ở đâu? Ý tôi là, ông làm việc cho ai:
Henry: I work for myself.
I have my own company.

Tôi làm việc cho bản thân, tôi có công ty riêng
Kathy: What’s the name of your company?

Tên công ty của ông là gì?
Henry: It’s Titanic Limited.

Nó là trách nhiệm Titanic
Kathy: Titanic? How do you spell that?

Titanic? Ông đánh vần nó thế nào?
Henry: T – I – T – A – N – I – C. Like the ship.

T-I-T-A-N-I-C. Giống con tàu đó.
Kathy: What do you do?

Ông làm nhiệm vụ gì?
Henry: What do I do? I’m the president.

Tôi làm nhiệm vụ gì à? Tôi là chủ tịch công ty
Kathy: The president?

Chủ tịch à?
Henry: Yes, I’m the president of my own company.

Vâng, tôi là chủ tịch công ty của tôi.
Kathy: Where is your company located?

Thế công ty của ông đặt ở đâu?
Henry: It’s in Seatle.

Nó ở Seattle
Kathy: Do you live in Seatle?

Ông sống ở Seattle à?
Henry: Yes, I do.

Vâng tôi sống ở Seattle
Kathy: With your family?

Với gia đình của ông?
Henry: Well, my mother and father live in Seatle.
But I don’t live with them.

Ồ, mẹ của tôi và bố tôi sống ở Seattle. Nhưng tôi không sống với họ
Kathy: Where do you live?

Ông sống ở đâu?
Heenry: I live in a large house. A very expensive house!

Tôi sống ở một ngôi nhà lớn. Một ngôi nhà rất đắt
Kathy: I see. Thank you.

Tôi hiểu. Cảm ơn ông
Henry: You’re welcome.

Không có gì cả
Kathy: Our guest is Henry Thornton. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
MUSIC

Vị khách của chúng ta là Henry Thornton. Chúng ta sẽ nói thêm sau khi nghỉ giây lát. Đây là chươn trình tiếng Anh năng động mới

 

1. Where do you live? Is it in the downtown (Trung tâm) or uptown?
Bạn sống ở đâu? Nó có phải là trung tâm hay là ở phía rìa?

I live near West Lake. It’s uptown. It’s about 5 kilometers from the downtown.

2. What languages do you speak? Can you speak Chinese? Should we learn Chinese now since obama just visited Vietnam and American( tiếng Mỹ) seems to be the top language in Vietnam?
Bạn nói những ngôn ngữ nào? Bạn có thể nói tiếng trung quốc không? Chúng ta có nên học tiếng Trung quốc bây giờ không kể từ khi Obama đến thăm Việt Nam và tiếng Mỹ dường như là ngôn ngữ hàng đầu ở Việt Nam?

I speak 3 languages: my mother tongue (Vietnamese), English, and Chinese.

Yes, I can. I can speak Chinese.

Even though American English seems to the top language in Vietnam, I think that we should learn Chinese. China is an important trading partner of Vietnam, and China is a world power, so it is very useful to learn Chinese.

– Do you have a car? Do you like to have your own car? What brands do they often choose in your country? Which is the most economic one? Why ? how many liters does a normal car consume for a 100 kilometer in your opinion? How Many Kilometres Can Your Car Travel Per Liter Of Fuel?
Bạn có ô tô không? Bạn có thích có chiếc ô tô của riêng mình không? Những nhãn hiệu ô tô nào thịnh hành ở đất nước bạn? Bao nhiêu lít xăng một chiếc xe ô tô bình thường tiêu thụ trong một trăm cây số theo quan điểm của bạn? Bao nhiêu cây số chiếc ô tô của bạn hay bạn của bạn đi được trong mỗi lít xăng?

Yes, I do. I have a car of my own.

Yes, I do. I like to have my own car.

People often choose Japanese or Korean brands in my country. For example, a lot of people like Toyota, Kia, or Hyundai.

I think that Toyota cars are the most economical. Their cars are very fuel efficient. They consume less fuel than many other cars do. A normal car often consumes 0.09 liter per kilometer. A Toyota can consume as litter as 0.07 liter per kilometer.

My car can travel around 13 kilometers per liter of petrol/fuel.

3. What sports do you play? How many hours do you spend on your sport? What are the good things about your sport?
Bạn chơi những môn thể thao nào? Bao nhiêu tiếng bạn dành vào môn thể thao của bạn? Những mặt lợi của việc chơi thể thao?

I like swimming. I often spend 1 hour/day on weekdays and 2 hours/day at the weekend on swimming.

When I swim, I breathe a lot and use my whole body. Swimming is very good breathing, blood circulation, to getting into a good shape.

4. What food do you like? Can you cook it? Do you often cook? If not, who often cooks for you? What’s your most favorite dish? Why?
Bạn thích món ăn nào? Bạn có thể nấu ăn chứ? Bạn có thường nấu ăn không? Nếu không, ai thường hay nấu ăn cho bạn? Món ưa thích của bạn là gì? Tại sao?

I like Vietnamese, Japanese, Korean, Thai, American, and Mexican food. I can cook Vietnamese food, and some Japanese, Korean, Thai, and American food. I cook pretty often, about 4-5 times per week. My Mum often cooks for me when I can’t cook.

My most favorite dish is sushi and ramen. I love fresh fish so I love sushi. I love ramen because it’s so delicious, especially the broth. It’s also a good comfort dish.