Conditional sentences 2

Conditional sentences 2

Câu điều kiện loại 2 giống như câu điều kiện loại 1 là chúng ta vẫn đang nghĩ về tương lai, về kết quả của hành động trong tương lai. Nhưng tình huống sẽ không xảy ra hoặc rất khó xảy ra. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện hiện tại không thật.

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ– Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2, mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL) + COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

CÁCH SỬ DỤNG
Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại. Điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.Ví dụ:

– If I were a bird, I would be very happy.

(Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     <= tôi không thể là chim được

– If I had a million USD, I would buy that car.

(Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)     <= hiện tại tôi không có

Nguồn: sưu tầm