Unit 2: What’s your first name? How many people are there in your family?

Unit 2: What’s your first name? How many people are there in your family?

BÀI 3 I’m from Florida

 

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 3. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I’m from Florida = Tôi ở tiểu bang Florida đến.

Quí vị sẽ học cách nói mình từ đâu đến. Sau đó quí vị cũng học cách dùng thì hiện tại [present tense] của động từ “to be” và những hình thức nói tắt của động từ này. Cũng học hai đại danh – từ “he” và “she” và sở hữu tĩnh từ “his” và “her.” Phần hai bài học là phần Anh ngữ Thương Mại Functioning in English. Trong đoạn sắp nghe, Kathy và Max nói với Robert Harris, một người khách gọi vào đài.

Có những từ ngữ cần nghe trước:

Guest = khách.
He’s from the United States = Ông ta ở Mỹ đến.

Bây giờ là đoạn đầu bài học.

CUT 1

Music

Max: Good morning, Kathy. How are you this morning?
Kathy: I’m great! And you?
Max: Pretty good. [Intro: His name is Robert Harris.]
Kathy: We have a guest with us today.
Max: What’s his name?
Kathy: His name is Robert Harris.
Max: Robert Harris?
Kathy: Yes, Robert Harris.
He’s from the United States.

MUSIC

Vietnamese explanation

Bây giờ đến phần thực tập. Quí vị lắng nghe rồi lập lại; để ý đến câu trả lời, câu trước chậm, câu sau nhanh.

CUT 2

Larry: What’s his name? (pause for repeat)
Max: His name is Robert. (pause for repeat)
Max. His name is Robert. (pause for repeat)
Larry: What’s her name? (pause for repeat)
Max: Her name is Kathy. (pause for repeat)
Max: Her name is Kathy. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là cuộc điện đàm (telephone) giữa cô Kathy và Robert Harris, người Hoa Kỳ. Ông gọi vào đài. Tên gọi tắt và thân mật của Robert là Bob. Ông Harris từ tỉnh Miami, tiểu bang Florida, nơi có khu giải trí Disney World.

Có vài chữ khó: Please go ahead: xin hỏi trước. Muốn bảo ai làm chuyện gì trước thì nói, Please go ahead. Break: lúc nghỉ. Let’s take a break: chúng ta hãy nghỉ một lúc.

CUT 3

Kathy: Now it’s time for our interview. Our guest today is Robert Harris. Good morning, Mr. Harris.
Bob: Good morning, Kathy. Please call me Bob.
Kathy: OK, Bob. I have a question for you.
Bob: Please, go ahead.
Kathy: OK, where are you from?
Bob: I’m from Florida. Disney World is in Florida. Kathy: Is Disney World in Miami?
Bob: No, it’s not. It’s in Orlando. Orlando, Florida.
Kathy: Are you from Orlando?
Bob: No, I’m not. I’m not from Orlando. I’m from Miami.
Kathy: That’s very interesting. Thank you.
Bob: You’re welcome.
Kathy: Our guest is Bob Harris. He’s from Miami, Florida. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

Vietnamese explanation

Bây giờ là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại vào chỗ ngưng.

CUT 4

Larry: Where are you from? (pause for repeat)
Bob: I’m from the United States. (pause for repeat)
Larry: Where are you from? (pause for repeat)
Bob: I’m from Florida. (pause for repeat)
Larry: Where are you from? (pause for repeat)
Bob: I’m from Miami. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là mẩu điện đàm giữa Kathy và một thính giả gọi vào đài tên là Khalid, người ở thủ đô Cairo, xứ Ai Cập (Egypt). Thủ đô = capital. [You’re on the air = bạn đang nói chuyện trực tiếp với chương trình truyền thanh/truyền hình].

CUT 5

Kathy: Now it’s time for a phone call. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Khalid: Hello. My name is Khalid. I come from Cairo.
Kathy: You come from Cairo?
Khalid: That’s right. I come from Egypt. Cairo is the capital of Egypt. I have a short question for Mr. Harris.
Bob: Yes. What is it?
Khalid: You come from Florida. Is Memphis in Florida?
Bob: No, it’s not. It’s in Tennessee.
Khalid: Is Max from Florida?
Bob: No, he’s not. He’s from California.
Khalid: California?
Bob: That’s right. He’s from California.
Khalid: Oh. Thank you. Good – bye.
Bob: Good – bye.
Kathy: Bob, thank you for being our guest today.
Bob: Thank you for inviting me.
Kathy: Let’s take a short break.

Vietnamese explanation

Sau đây là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại, trước hết lập lại một địa danh, sau lập lại một câu, rồi lắng nghe câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quí vị vừa lập lại. London is the capital of England = Luân Đôn là thủ đô của Anh Quốc.

 

CUT 6

Max: San Francisco. (pause and repeat)
Max: San Francisco is in California. (pause for repeat)
Max: Where is San Francisco? (pause for repeat)
Max: San Francisco is in California. (pause for repeat)
Max: London. (pause for repeat)
Max: London is in England. (pause for repeat)
Max: Where is London? (pause for repeat)
Max: London is in England. (Pause and repeat)

Vietnamese explanation

Sau đây là mẩu đối thoại phần 2 trên máy bay giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quí vị sẽ nghe câu Nice to meet you viết tắt ở câu It’s nice to meet you = hân hạnh gặp ông hay bà. Và câu trả lời Nice to meet you, too = tôi cũng hân hạnh gặp ông hay bà.
Sau mẩu đàm thoại là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại.

CUT 7

Walter: Hi, my name is Walter. Walter Kennedy. (short pause)
Michael: Hello, my name is Michael. Michael Davis. (short pause)
Walter: Nice to meet you. (short pause)
Michael: Nice to meet you, too. (short pause)
Larry: Listen and repeat Are you from New York? (pause for repeat)
Michael: No, I’m not. (pause for repeat)
Where are you from? (pause for repeat)
I’m from Arizona. (pause and repeat)

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là phần bài học đầu đề là Man on the Street. Nhóm chũ “man on the street” có nghĩa là người ngoài phố.
Đoạn này giới thiệu với quí vị tên vài thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ, vài tiểu bang có tên gốc tiếng Tây Ban Nha (Spanish names); vài thành phố hay tiểu bang có gốc tiếng người da đỏ (American Indian, Native American).

Capitol Building = tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Đánh vần: CAPITOL.
D.C. = District of Columbia = đặc khu Columbia, tức là thủ đô Washington.
Đoạn này phóng viên Kent Moss phỏng vấn Henry Parker, một người gặp ngoài đường trước Quốc Hội Mỹ.

CUT 8

Kent: This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I’m standing in front of the Capitol Building in Washington, D.C. Excuse me, Sir?
Henry: Yes?
Kent: I’d like to ask you a few questions.
Henry: OK, go ahead.
Kent: What’s your name?
Henry: My name is Henry Parker.
Kent: And where are you from?
Henry: I’m from Tallahassee.
Kent: Tallahassee?
Henry: Yes, Tallahassee.
Kent: Where is Tallahassee?
Henry: It’s in Florida. Tallahassee is in Florida.
Kent: Is that a Spanish name?
Henry: No. it’s an Indian name.
Kent: from India?
Henry: No, American Indian.
Kent: Really?
Henry: Yes, some American cities have Indian names.
Kent: Some American cities have Spanish names, like Los Angeles and San Francisco.
Kent: And a lot of names come from England, like New York, and New Hampshire
Henry: American names come from all over the world.
Henry: That’s right. Well, thank you very much for talking with me.
Henry: You’re very welcome.

MUSIC

Vietnamese explanation

Phần kế tiếp của bài học hôm nay là A Dinner Invitation (mời dùng cơm tối). Max mời Kathy đến dùng cơm tối và Kathy nhận lời.
Trước hết xin nghe mấy chữ khó:

Dinner party  = tiệc ăn tối.
Would you like to come? = bạn có muốn đến không? I’d love to = Tôi muốn đến.
I’ll be looking forward to it = Tôi sẽ mong đợi được đến dự bữa ăn tối đó.
Look forward to = mong chờ.
Why don’t you come between 7:00 AND 7:30? = Bạn có thể tới trong khoảng từ bẩy giờ đến bẩy rưỡi tối chứ?
Don’t bother = đừng mất công.

CUT 9

Max: Kathy, my wife and I are having a dinner party this weekend. Would you like to come?
Kathy: Friday night? Sure I’d love to.
Max: Good. You can meet my wife, Karen, and my son, John.
Kathy: Oh, that would be great! Can I bring anything? (Tôi có thể làm món gì đem đến không).
Max: Oh, no. Don’t bother.
Kathy: What time should I come?
Max: We plan to eat around 8:00, so why don’t you come between 7:00 and 7:30?
Kathy: That would be great. I’ll be looking forward to it. I can’t wait to see your new house.

Vietnamese explanation

Kế tiếp là chương trình Anh ngữ Thương Mại Functioning in Business của Elizabeth Moore. Functioning in Business Anh ngữ Thương Mại là một lớp Anh ngữ trung cấp chú trọng vào các tập tục và đời sống kinh doanh và văn hóa Hoa Kỳ. Đây là bài học “Giới thiệu Phần 2″ – Introductions Part 2.

Bài hôm nay chú trọng về đề tài “giới thiệu trong thương mại” và giới thiệu ba thành phần tham dự. Charles Blake làm việc cho công ty Trung Hoa là International Robotics, công ty quốc tế chuyên về máy tự động thay người điều khiển. Mike Epstein làm việc cho hãng Mỹ tên là Advanced Technologies – Kỹ thuật tiên tiến, cao cấp. Cô Shirley Graham là Vice President (phó chủ tịch công ty) và là xếp (boss) của ông Epstein. “Graham” không đọc âm “h”.

Mấy chữ khó cần nghe trước:

Listeners = thính giả, người nghe.
Guest = khách.
An industrial robot = máy tự động thay người dùng trong kỹ nghệ.
A higtech company = công ty kỹ thuật cao cấp (điện tử).
Computer components = bộ phận máy điện tử.
International Robotics Manufactures Industrial Robots = hãng International Robotics chế tạo máy điện tử thay người.
Silicon Valley = thung lũng Silicon, tên vùng ở Nam San Francisco, California là nơi có nhiều hãng chế tạo máy điện toán và các phần mềm (software), tức là các chương trình của máy điện toán.
[Silicon: chất si – li – ca tìm thấy ở cát và đất sét, dùng trong các bộ não của máy điện toán, như máy transistors, hay solar cells (tế bào biến năng lượng phát xạ của mặt trời thành điện). Hãy nghe Elizabeth giới thiệu chương trình]

CUT 10

Eliz: I’m here today with Gary Engleton. Gary is the host of “Gary’s Tip” and also of “Culture Tips.” Hello, Gary! Nice to see you again!
Eliz: Gary, it’s nice to tell our listeners a little about our show.
Gary: Okay! Why don’t you start?
Eliz: All right. As you know, we are following some important business meetings and negotiations. Over the next several weeks, we will be interviewing three business people: Charles Blake, Mike Epstein, and Shirley Graham. Our first guest is Charles Blake. Mr. Blake lives in Beijing, China. He works for International Robotics, a Chinese company.
Gary: What kind of company is it?
Eliz: International Robotics manufactures industrial robots.
Gary: Robots. So it’s a high – tech company.
Eliz: Yes, it is. Then in another program, we’ll interview Mike Epstein. Mr. Epstein lives in Sunnyvale, California, in Silicon Valley. He works for Advanved Technologies, an American company.
Gary: That sounds like a high – tech company too.
Eliz: Yes. Advanced Technologies makes computer components. The third person we’ll interview is Shirley Graham. Ms. Graham is Mr. Epstein’s boss. She’s a Vice President at Advanced Technologies. And you’ll see, she and Mr. Epstein don’t always agree.
Gary: It sounds interesting. When do we start?
Eliz: In just a moment. Charles Blake will be our first guest. But first, let’s take a short break. I’ll see you later, Gary.
Gary: My pleasure.

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài 3 trong chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

ĐÁP ÁN

Reading for comprehension and pronunciation pratice

Writing a paragraph with some of the following questions( you can think of some additional questions yourself)

Unit 2: What’s your first name? How many people are there in your family?

LINK: lab.lesh.vn – Eslpod Vocabulary Elementary C D

Kathy: Now it’s time for our interview. Our guest today is Robert Harris. Good morning, Mr. Harris.

Bây giờ, đã đến lúc cho cuộc phỏng vấn của chúng ta. Vị khách của chúng ta hôm nay là Robert Harris. Chào buổi sáng ngày Harris
Bob: Good morning, Kathy. Please call me Bob.

Chào buổi sáng Kathy. Xin gọi tôi Bob
Kathy: OK, Bob. I have a question for you.

Được Bob, tôi có một câu hỏi cho anh
Bob: Please, go ahead.

Vâng hỏi tôi đi
Kathy: OK, where are you from?

Được, Anh từ đâu tới?
Bob: I’m from Florida. Disney World is in Florida.

Tôi từ Florida. Thế giới Disney là ở Florida

Kathy: Is Disney World in Miami?

Thế giới Disney ở Miami phải không?
Bob: No, it’s not. It’s in Orlando. Orlando, Florida.

Không, phải đâu. Nó ở Orlando.Florida
Kathy: Are you from Orlando?

Bạn từ Orlando tới phải không?
Bob: No, I’m not. I’m not from Orlando. I’m from Miami.

Không phải. Tôi không phải từ Orlando. Tôi từ Miami
Kathy: That’s very interesting. Thank you.

Điều này thật thú vị. Cảm ơn
Bob: You’re welcome.

Không có gì cả.
Kathy: Our guest is Bob Harris. He’s from Miami, Florida. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

Vị khách của chúng ta là Bob Harris. Anh ta từ Miami, florida. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn sau khi giải lao. Đây là chương trình tiếng Anh năng động đặc biệt

1. What’s your first name? Do you have a nick name? What’s your favorite English name? Who named you? Would you like to have a different name?
Tên của bạn là gì? Bạn có tên mật danh không? Tên tiếng Anh ưa thích của bạn là gì? Ai đã đặt tên bạn vậy? Bạn có thích tên khác không? Nếu có nó là gì?

My first name is … I don’t have a nickname. My favorite English name is Elizabeth.

My parents named me. I wouldn’t like to have a different name because I like my name.

2. How old are you? How old do you think people should get married?
Bạn bao nhiêu tuổi? Người ta bao nhiêu tuổi nên lập gia đình theo bạn?

I am… years old. People often get married when they are around 30 years old because they are mature enough to take care of and support their family.

3. How many people in your family? Do you think you have a big family?
Bao nhiêu người trong gia đình bạn. Bạn nghĩ bạn có một gia đình lớn không?

There are 3 people in my family. My Mum, my Dad, and I. I think that my family is small.

4. How many brothers anh sisters do you have? Do you often talk to them? What conversations do you often have with them?
Bạn có bao nhiêu anh chị em gái? Bạn có thường nói chuyện với họ không? Những hội thoại nào bạn thường nói với họ?

I’m the only child and I don’t have any brothers and sisters. However, I have many cousins.

No, I don’t. I don’t often talk to my brothers and sisters. I often talk to my cousins. We often talk about school, work, our friends, and our travel plans.

5. How far is it from your house to your center ? How long does it take you to get to LESH? How were your English lessons with teachers at LESH? Why do you want to improve your speaking skills of English?
Từ nhà bạn tới trường học Anh văn của bạn bao xa? Bao lâu từ nhà bạn tới LESH? Các bài học tiếng Anh của bạn cùng với giáo viên ở LESH thế nào (thú vị? Khó? Dễ?). Tại sao bạn muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh?

My house is about 3 kilometers from my house to LESH center. It takes me 30 minutes to get to LESH center.

My lessons with English teachers at LESH have been very good and interesting so far. I have a lot of opportunities to improve my English speaking skills.

I want to improve my English speaking skills because it’s very necessary to speak English well at my work. Besides, I can have more job opportunities.