Unit 4: What do you do? What does your mother do?

Unit 4: What do you do? What does your mother do?

Anh Ngữ sinh động bài 38 what do you do what kind of job do you have

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 38. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹõ.

Chủ đề của bài học hôm nay là câu What Do You Do? What kind of job do you have? Bạn làm nghề gì ? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về việc làm và đời sống của mình. Phần đầu quí vị nghe Kathy nói với ông Max về chuyện cô khách sẽ mời lên đài là Kathy Scott; quí vị cũng nghe bảng mẫu tự ABC và cách đánh vần. Quí vị sẽ nghe mấy chữ mới như:

A doctor  = bác sĩ.
I work in a hospital  = tôi làm ở bệnh viện.

MUSIC

CUT 1

Kathy: How are you?
Max: Fine, thanks. How are you doing?
Kathy: Pretty good.
Max: Who is our guest today?
Kathy: Today our guest is Sara Scott.
Max: Sara Scott? I know her. She has a sister, Chris.
Kathy: That’s right. But her sister isn’t here today.
Max: I see.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION:

Trong phần tới quí vị nghe bảng mẫu tự ABC. Sau đó quí vị nghe phần phỏng vấn Sara Scott.

CUT 2

Language Focus. The Alphabet Song.

Larry: The Alphabet
Listen to the Alphabet Song
Song: ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUV WXYZ
Now I’ve said my ABCs. Next time won’t you sing with me.

MUSIC

Interview: Sara Scott: Where do you work?
Larry: Interview
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Sara Scott. Good morning, Sara.
Sara: Good morning, Kathy. Nice to see you again.
Kathy: It’s nice to see you too. Welcome back to our show.
Sara: I’m happy to be here.
Kathy: Sara, I have a question for you.
Sara: Yes?
Kathy: You’re from Chicago?
Sara: That’s right. I’m from Chicago. What kind of job do you have?
Kathy:What do you do in Chicago?
Sara: I’m a doctor.
Kathy: A doctor?
Sara: Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago.
Kathy: Do you like your job?
Sara: Yes, I do. I work hard but I like it.
Kathy: Thank you.
Sara: You’re welcome.
Kathy: Our guest today is Sara Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần sắp tới, quí vị nghe một câu rồi lập lại.

CUT 3

LARRY: Listen and repeat.

Max: What do you do? (pause and repeat)
Sara: I’m a doctor. (pause and repeat)
Max: Where do you work? (pause and repeat)
Sara: I work in a hospital. (pause and repeat)
Max: Are you a doctor? (pause and repeat)
Sara: Yes, I am. (pause for repeat)
Sara: I’m a doctor. (pause for repeat)
Max: Do you work in a hospital? (pause for repeat)
Sara: Yes, I do. (pause for repeat)
Sara: I work in a hospital. (pause for repeat)
Max: Are you a teacher? (pause for repeat)
Sara: No, I’m not. (pause for repeat)
Sara: I’m not a teacher. (pause for repeat)
Sara: I’m a doctor. (pause for repeat)
Max: Do you work in a school? (pause for repeat)
Sara: No, I don’t. (pause for repeat)
Sara: I don’t work in a school. (pause for repeat)
Sara: I work in a hospital. (pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe một thính giả gọi điện thoại vào đài hỏi về Sara Scott. Có mấy chữ cần nghe trước:

Suburbs  = ngoại ô thành phố
An apartment building  = chung cư gồm có nhiều căn hộ.
Apartment là một đơn vị gồm phòng khách, phòng ngủ nhà tắm, nhà bếp, trong một chung cư.
Do you live alone  = Bạn có ở một mình không?
I live with my sister  = tôi ở với chị (hay em gái) tôi.
Expensive  = đắt, tốn tiền.
Comfortable  = ấm cúng.

MUSIC

CUT 4:

Kathy: We’re back with our guest Sara Scott. Sara is a doctor. She works in a large hospital. Let’s take a phone call.
Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Kristen: Hello. My name is Kristen. I’m from Massachusetts.
Kathy: What city are you from?
Kristen: I’m from Boston. I have a question for Sara.
Sara: I’m listening.
Kristen: I work in Boston but I don’t live in the city. I live outside of the city, in the suburbs. Boston is a very expensive city.
Max: What’s your question?
Kristen: You work in Chicago. Do you live in Chicago?
Sara: Yes, I do.
Kristen: Where do you live?
Sara: I live in an apartment building.
Kristen: Do you live alone?
Sara: No, I don’t. I live with my sister.
Kristen: Is your apartment big?
Sara: Yes, it is. It’s big. Unfortunately, it’s also very expensive.
Kristen: Expensive? Is it very expensive?
Sara: Yes, it is. But it’s very large and comfortable.
Kristen: That’s nice.
Kathy: Thank you for calling. Let’s take a break.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp theo đây là phần thực tập. Quí vị nghe câu hỏi rồi trả lời khi nghe tiếng chuông. Sau đó quí vị lập lại câu trả lời đúng.

MUSIC

CUT 5:

Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max: What does Sara do? (ding)(pause for answer)
Max: She’s a doctor. (short pause)
Max: Where does she work? (ding)(pause for answer)
Max: She works in a hospital. (short pause)
Max: Where does she live? (ding)(pause for answer)
Max: She lives in a large apartment. (short pause)
Max: Does she live alone? (ding)(pause for answer)
Max: No, she doesn’t. (short pause)
Max: She lives with her sister. (short pause)
Max: Is her apartment small? (ding)(pause for answer)
Max: No, it isn’t. (short pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe Kathy đọc một điện thư e – mail về công việc và lương của một bác sĩ.

A good salary  = lương khá.
A high salary  = lương cao.
American doctors usually have a high salary  = bác sĩ Hoa Kỳ thường có lương cao.

MUSIC

CUT 6:

Larry: E – mail
Kathy: Welcome back. It’s time to check our e – mail. We have an e – mail from Michael in Singapore. He has a question for Sara. His question is: Do you have a high salary?
Sara: Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary.
Kathy: I see. Well, Sara. Thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime.
Sara: I hope so too. Thank you for having me here.
Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp sau đây là phần Đàm thoại hằng ngày Daily dialog at a party (party 2) – Trong buổi tiệc (phần 2). Trong phần này có những chữ như:

Lawyer  = luật sư.
Law firm  = tổ hợp luật sư.
Xin nghe trước rồi lập lại sau.

MUSIC

CUT 7:

Man 1: Oooh. Who’s she? (short pause)
Man 2: Tina Harrison. (short pause)
Man 1: Is she married? (short pause)
Man 2: No, she isn’t. (short pause)
Man 1: Really? What does she do? (short pause)
Man 2: She’s a lawyer. (short pause)
Man 1: Where does she work? (short pause)
Man 2: At Ford McKenzie. (short pause)
Man 1: Oh, that’s a big firm. (short pause)

Larry: Listen and repeat.

Man 1: What does she do? (pause for repeat)
Man 2: She’s a lawyer. (pause for repeat)
Man 1: Where does she work? (pause for repeat)
Man 2: At Ford McKenzie. (pause for repeat)
Man 1: Oh, that’s a big firm! (pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí vị vừa học xong bài 38 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

ĐÁP ÁN

Interview: Sara Scott: Where do you work?

Bạn làm việc ở đâu
Larry: Interview

Phỏng vấn
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Sara Scott. Good morning, Sara.

Bây giờ đến giờ cho buổi phóng vấn chúng ta ngày hôm nay. Vị khách của chúng ta là Sara Scott. Chào buổi sáng Sara.
Sara: Good morning, Kathy. Nice to see you again.

Chào buổi sáng Kathy. Hân hành được gặp lại bạn
Kathy: It’s nice to see you too. Welcome back to our show.

Rất vui được gặp lại bạn. Chào mừng quay trở lại buổi chiếu của chúng ta
Sara: I’m happy to be here.

Tôi vui được ở đây
Kathy: Sara, I have a question for you.

Sara, tôi có một câu hỏi cho bạn
Sara: Yes?

vâng
Kathy: You’re from Chicago?

Bạn từ Chicago phải không?
Sara: That’s right. I’m from Chicago. What kind of job do you have?

Đúng vậy. Tôi từ Chicago. Công việc nào bạn có nào?
Kathy:What do you do in Chicago?

Bạn làm gì ở Chicago?
Sara: I’m a doctor.

Tôi là một bác sỹ
Kathy: A doctor?

Một bác sỹ
Sara: Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago.

Vâng tôi làm việc ở một bệnh viện. Tôi làm việc ở một bệnh viện lớn ở Chicago
Kathy: Do you like your job?

Bạn có thích công việc của mình không?
Sara: Yes, I do. I work hard but I like it.

Tôi có chứ. Tôi làm việc vất nhưng tôi thích nó
Kathy: Thank you.

Cảm ơn
Sara: You’re welcome.

Không có gì đâu
Kathy: Our guest today is Sara Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

Vị khách của chúng ta hôm nay là Sara Scott. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn sau khi giải lao. Đây là chương trình tiếng Anh sinh động mới

MUSIC

1. What do you do? Do you like to have a part-time job? Why do students need a part-time job?
Bạn làm nghề gì? Bạn có muốn có một công việc bán thời gian không? Tại sao bạn cần một công việc bán thời gian?

I’m a student. Yes, I do. I have a part-time job. I’m a receptionist at an English center. Students need a part-time job to support themselves through college.

2. Where do you work or study?describe the place?
Bạn làm việc hay học ở đâu? Mô tả nơi đó nào

I’m studying at Foreign Trade University. It’s in a very busy area of Hanoi. There are 8 buildings on campus. The campus is a bit crowded because there are many students and it’s hard to expand the campus because it’s in a very busy area.

3. What does your father do?
Bố bạn làm gì nào?

My father is a professor. He teaches at a university.

4. What does your mother do? Do they have a well-paid job? How much do you think they earn a month? Do you like to take part in any business? What field should you get involved in?
Mẹ bạn làm nghề gì? Họ có công việc lương cao không? Bạn nghĩ họ kiếm mỗi người mỗi tháng bao nhiêu? Bạn có thích tham gia vào công việc kinh doanh nào không? Bạn thích liên quan đến chuyên nghành gì?

My mother is a doctor. I think that my parents have well-paid jobs. I think they earn millions of Vietnam Dong per month.

Yes, I do. I want to take part in a real estate business. I think that real estate is a profitable area where I can make some money.

I want to involve in information technology. I want to have a startup.

5. In your country, what jobs are well paid? What do you think about doctors and police officers? Do you like to become a movie star or a famous singer? How much do you think they should earn per month?
Ở đất nước bạn, công việc được trả lương cao? Bạn nghĩ gì về những người làm công việc bác sỹ hay công an, cảnh sát? Bạn có thích trở thành một ngôi sao màn bạc hay ca sỹ nổi tiếng không? Bao nhiêu tiền bạn nghĩ họ kiếm được một tháng?

In my countries, well-paid jobs are: doctors, professors, software developers, sales managers, IT managers etc.

I think that doctors and police officers are great jobs as they make the society better. Doctors are well paid but I’m not sure about police officers.

No, I don’t. I don’t want to become a movie star or a famous singer. I don’t have the talent.

I think that famous movie stars and singers make a lot of money. They can earn millions of dollars per month.