Unit 3: Ship vs sheep và học âm /i/, /i:/

Unit 3: Ship vs sheep và học âm /i/, /i:/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

Ship vs sheep và học âm /i/, /i:/
Lý thuyết: ship/ shi(iệp)/ , sheep /shi(ịp)/

Read:

it

/i(iệt)/

Your result:Read:

sit

/xi(iệt)/

Your result:Read:

ship

/Shi(iệp)/

Your result:Read:

eat

/i(ịt)/

Your result:Read:

he'd

heed/he'd : /Hi(ì) (đ/

Your result:Read:

sheep

/SHi(ịp)/

Your result:


/i/ vs /i(iề)/

Read:

Did they fit his feet

/i(ì)/__/i(iề)/__/i(ì)/

Your result:


/i:/ vs /i(ì)/

Read:

These potato chips are cheap

/i(ì)/_________/i(iề)/_____/i(ì)/

Your result:


/i/ and /i:/ vs /i(iề)/ and /i(ì)/

Read:

These six silly sisters are sweet to meet

/i(ì)/_/i(iề)/_/i(iề)/ /______/i(ì)/_____/i(ì)/

Your result:


 

Total point: