Unit 4: foot vs food và học âm /ʊ/, /uː/

Unit 4: foot vs food và học âm /ʊ/, /uː/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

 Foot vs Food và học âm /ʊ/, /uː/

Lý thuyết: foot /phư(ựt)/ food / phu(ụt) (đ/

Read:

foot

/phư(ựt)/

Your result:Read:

food

/phu(ụt) (đ

Your result:Read:

boot

/bu(ụt) (th)/

Your result:Read:

luke

/lu(ục) (k/

Your result:Read:

book

/bư(ực) (k/

Your result:Read:

cook

/cư(ực) (k/

Your result:Read:

good

/gư(ựt) (đ/

Your result:Read:

look

/lư(ực) (k/

Your result:Read:

took

/thư(ực) (k/

Your result:


 

Các câu mẫu: /ʊ/ and /uː/ vs /ư(ự)/ and /u(ù)/

Read:

Ruth had some good food and juice

/u(ù)/_______/ư(ự)/__/u(ù)/___/u(ù)/

Your result:Read:

Would you put some good food in the oven

/ư(ự)/____/ư(ự)/____/ư(ự)/_ /u(ù)/

Your result:Read:

Luke called the fool whose foot was in the food

/u(ù)/________/u(ù)/_____/ư(ự)/___________/u(ù)/

Your result:


Total point: