Unit 7 : Was vs Were || /ə/ vs /ə:/

Unit 7 : Was vs Were || /ə/ vs /ə:/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

Lý thuyết:

 /ə/  –  /ờ/ || Was   –  /wəz/  –  /wu-ờ (d/

 /ə:/ – /ơ(ờ-r)/ ||Were   –  /wə:/  –  /wuơ(ờ-r)/

 

Read:

was

/wu-ờ (d/

Your result:Read:

we were

/wuơ(ờ-r)/

Your result:Read:

banana

/bờ ne(an) nờ/

Your result:Read:

cuba

/kiu bờ/

Your result:Read:

hello

/hờ lâu/

Your result:Read:

must

/mâ(ật) (st/

Your result:Read:

bird

/bơ(ờ-r) (đ/

Your result:Read:

hurt

/hơ(ờ-r) (th/

Your result:Read:

her

/Hơ(ờ-r)/

Your result:Read:

mermaid

/Mơ(ờ-r) mây(ì) (đ/

Your result:Read:

The banana was grown in cuba

/ờ/__/ờ/__/ờ/_______/ờ/

Your result:Read:

I heard the first word you said

/ơ(ờ-r)/ /ơ(ờ-r)/ /ơ(ờ-r)/

Your result:Read:

The

/ơ(ờ-r)/__/ờ/_________/ờ/

Your result:


Total point: