Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

Lý thuyết

1.  a: mother/’mʌðə/

Phiên âm sai: (ma Dờ)

Phiên âm đúng: /mâ Dờ(ờ-r)/

2.  o: honey/’hʌni/

Phiên âm sai : /honi/

Phiên âm đúng:  /hân nì/

3. ơ: love/’lʌv/

Phiên âm sai: /láp,lớp/

Phiên âm đúng: /lâ(ập) (v/

4. â: but/’bʌt/

Phiên âm sai:  /bất/

Phiên âm đúng: /bâ(ật) (th/

5. ă: cut/’cʌt/  

Phiên âm sai: cắt

Phiên âm đúng: /câ(ật) (th/

Read:

done

/đâ(ần)/

Your result:Read:

mother

/mâ Dờ(ờ-r)/

Your result:Read:

honey

/hân nì/

Your result:Read:

Your result:Read:

love

/lâ(ập) (v/

Your result:Read:

fun

/phâ(ần)/

Your result:Read:

son

son-/xâ(ần)/

Your result:Read:

money

/mân nì/

Your result:Read:

such

/xâ(ật) (ch/

Your result:Read:

cut

/câ(ật)/

Your result:Read:

fun

/phâ(ần)/

Your result:Read:

trust

/Ch-ruật(st,/

Your result:Read:

uncle

/ âng cồ/

Your result:Read:

summer

/xâm mờ(ờ-r)/

Your result:Read:

month

/mâ(ần) (TH/

Your result:Read:

public

/pâb lich (kh)/

Your result:


 

Read:

My mother loves the summer months

/mâ Dờ(ờ-r)/ /lâ(ập) (v-d/ /xâm mờ/ /mân (TH/

/'mʌðə/ /'lʌv/ /'sʌmə/ /mʌnθ/

Your result:Read:

Honey, I really trust your funny uncle

/Hân nì/ /Ch-ruật(st/ /phân nì/ /âng cồ/

/'hʌni/ /trʌst/ /'fʌni/ /'ʌɳkl/

Your result:Read:

My cousin does love the money he earned in the pub

/khâ dần/ /đâ(ầ (d/ /lâ(ập) (v/ /mân nì/ /pập(b/

/kʌzn/ /dʌz/ / /lʌv/ /'mʌni/ /pʌb/

Your result:


Total point: