Unit 6: Shot Short Shaw ||  /ɔ/ /ɔ:r/ /ɔ:/

Unit 6: Shot Short Shaw || /ɔ/ /ɔ:r/ /ɔ:/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

Lý thuyết:

/ɔ/ : /a(ò)/

/ɔ:r/ : /ô(ờ-r)/

/ɔ:/ : /o(ò)/

Read:

shot

/sha(ọt)/

Your result:Read:

doll

/đa(ò)/

Your result:Read:

box

/ba(oọc ) (s/

Your result:Read:

hot

/ha(ọt) (th/

Your result:Read:

or

/ô(ờ-r)/

Your result:Read:

short

/shô(ờ-r) (th/

Your result:Read:

door

/đô(ờ-r)/

Your result:Read:

born

/bô(ờ-r) (n/

Your result:Read:

port

/pô(ờ-r) (th/

Your result:Read:

shaw

/sho(ò)/

Your result:Read:

dawn

/đo(òn) (n/

Your result:Read:

bought

/bo(ò) (th/

Your result:Read:

pawn

/po(òn) (n/

Your result:Read:

we're off from school on the holiday

____/a(ò)/________/a(ò)/____/a(ò)/

Your result:Read:

I thought I saw Paul at the mall

_/o(ò)/__/o(ò)/_/o(ò)/____/o(ò)/

Your result:Read:

I was born at a door in the store

____/ô(ờ-r)/____/ô(ờ-r)/__/ô(ờ-r)/

Your result:


Total point: