Unit 10: Tiếng Anh có dấu(Âm cuối/ending sounds)- Video giúp khả năng nghe lên 200% công lực:

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc https://www.youtube.com/watch?v=kQ2YCEP0yoo Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cố Kết thúc một từ là phụ âm vô thanh thì ta dùng dấu nặng ‘’.’’ Kết thúc một từ là phụ âm hữu thanh hay nguyên âm thì ta dùng …
Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc https://www.youtube.com/watch?v=69fRGp-r_Bk&feature=youtu.be Lý thuyết 1.  a: mother/'mʌðə/ Phiên âm sai: (ma Dờ) Phiên âm đúng: /mâ Dờ(ờ-r)/ 2.  o: honey/'hʌni/ Phiên âm sai : /honi/ Phiên âm đúng:  /hân nì/ 3. ơ: love/'lʌv/ Phiên âm sai: /láp,lớp/ Phiên âm đúng: /lâ(ập) (v/ 4. â: but/'bʌt/ …
Unit 7 : Was vs Were || /ə/ vs /ə:/

Unit 7 : Was vs Were || /ə/ vs /ə:/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc Lý thuyết:  /ə/  -  /ờ/ || Was   -  /wəz/  -  /wu-ờ (d/  /ə:/ - /ơ(ờ-r)/ ||Were   -  /wə:/  -  /wuơ(ờ-r)/   Read: was /wu-ờ (d/ Your result: Push to talk Read: we were /wuơ(ờ-r)/ Your result: Push to talk Read: banana /bờ ne(an) …
Unit 4: foot vs food và học âm /ʊ/, /uː/

Unit 4: foot vs food và học âm /ʊ/, /uː/

https://www.youtube.com/watch?v=FgNPPioXR14 Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc  Foot vs Food và học âm /ʊ/, /uː/ Lý thuyết: foot /phư(ựt)/ food / phu(ụt) (đ/ Read: foot /phư(ựt)/ Your result: Push to talk Read: food /phu(ụt) (đ Your result: Push to talk Read: boot /bu(ụt) (th)/ Your result: Push to talk …
Unit 3: Ship vs sheep và học âm /i/, /i:/

Unit 3: Ship vs sheep và học âm /i/, /i:/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc Ship vs sheep và học âm /i/, /i:/ Lý thuyết: ship/ shi(iệp)/ , sheep /shi(ịp)/ Read: it /i(iệt)/ Your result: Push to talk Read: sit /xi(iệt)/ Your result: Push to talk Read: ship /Shi(iệp)/ Your result: Push to talk Read: eat /i(ịt)/ Your result: …