Unit 10: Where were you born? What did you do?

Unit 10: Where were you born? What did you do?

  Anh Ngữ sinh động bài 113 https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/113.mp3 Đây là Chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English, bài 113. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Where were you born?  Bài này chỉ cho ta cách nói mình sinh trưởng ở đâu. Nhận …
Unit 8: Can you play? Can you drive?

Unit 8: Can you play? Can you drive?

Anh Ngữ sinh động bài 95. https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/95.mp3 Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 95; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu: Can You Play the Piano? Bạn có biết chơi đàn dương cầm không? This lesson focuses on …
Unit 6: Is your flat big or small? Are you hungry?

Unit 6: Is your flat big or small? Are you hungry?

BÀI 11  https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/11.mp3 Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 11. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm …
Unit 5: Where do you live?

Unit 5: Where do you live?

ANH NGữ SINH ĐộNG BÀI 41 where do you live https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/41.mp3 Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Live? Bạn ở đâu? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tình trạng nơi ở, và đời sống của mình, housing and living conditions. Cũng nghe lại bảng …
Unit 4: Do You like soccer?

Unit 4: Do You like soccer?

Anh Ngữ sinh động bài 92. https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/92.mp3 Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 92; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do You Like Baseball? Bạn có thích môn dã cầu (bóng chày) không? This lesson focuses on …
Unit 2: What’s your name? What day is it today?

Unit 2: What’s your name? What day is it today?

Anh Ngữ sinh động bài 28  https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/28.mp3 Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động - New Dynamic English - bài thứ 28. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần LANGUAGE FOCUS—QUESTION BASED ON DIALOG—Chủ đề phần này là nghe một câu hỏi trước; …