Unit 10: Where were you born? What did you do?

Unit 10: Where were you born? What did you do?

  Anh Ngữ sinh động bài 113 https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/113.mp3 Đây là Chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English, bài 113. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Where were you born?  Bài này chỉ cho ta cách nói mình sinh trưởng ở đâu. Nhận …
Unit 8: Can you play? Can you drive?

Unit 8: Can you play? Can you drive?

Anh Ngữ sinh động bài 95. https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/95.mp3 Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 95; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu: Can You Play the Piano? Bạn có biết chơi đàn dương cầm không? This lesson focuses on …
Unit 5: Where do you live?

Unit 5: Where do you live?

ANH NGữ SINH ĐộNG BÀI 41 where do you live https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/41.mp3 Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Live? Bạn ở đâu? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tình trạng nơi ở, và đời sống của mình, housing and living conditions. Cũng nghe lại bảng …
Unit 4: Do You like soccer?

Unit 4: Do You like soccer?

Anh Ngữ sinh động bài 92. https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/92.mp3 Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 92; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do You Like Baseball? Bạn có thích môn dã cầu (bóng chày) không? This lesson focuses on …
Unit 3: what nationality are you? Are you a student? What’s your phone number

Unit 3: what nationality are you? Are you a student? What’s your phone number

BÀI 2 nationalities phone https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/02.mp3 Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 2. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ làm quen với Max và Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English trên …
Unit 2: What’s your name? What day is it today?

Unit 2: What’s your name? What day is it today?

Anh Ngữ sinh động bài 28  https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/28.mp3 Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động - New Dynamic English - bài thứ 28. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần LANGUAGE FOCUS—QUESTION BASED ON DIALOG—Chủ đề phần này là nghe một câu hỏi trước; …
Unit 1: Why do you want to learn English? What do you study at school?

Unit 1: Why do you want to learn English? What do you study at school?

Anh Ngữ sinh động bài 29 what are you studying https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/29.mp3 Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động—New Dynamic English—bài thứ 29. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy—hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm …