Unit 13: Từ Vựng Công Trình

Unit 13: Từ Vựng Công Trình

Read:

House

Your result:


Read:

Airport

Your result:


Read:

Hotel

Your result:


Read:

Swimming Pool

Your result:


Read:

Pyramid

Your result:


Read:

Parking

Your result:


Read:

School

Your result:


Read:

Park

Your result:


Read:

Supermarket

Your result:


Read:

Apartment

Your result:


Read:

Cinema

Your result:


Read:

Stadium

Your result:


Read:

Train Station

Your result:


Read:

Hospital

Your result:


Read:

Zoo

Your result:


Total point: