Back to School Supplies

Back to School Supplies

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

What kinds of schools supplies do you usually need to buy before the start of a new academic year (e.g., pen, pencils, laptop or desktop computers, PDA, calculators)?


1. Which item did the girl NOT mention about her needed supplies for school?

 
 
 

2. Why does the father eventually give in to his daughter?

 
 
 

3. What specific argument does the girl give her father to persuade him to buy these things?

 
 
 

4. For which specific class does the girl mention that she needs these supplies?

 
 
 

5. Why doesn’t the father want to buy his daughter some of these supplies?

 
 
 

Question 1 of 5


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Girl: Dad, I need a few supplies for school, and I was wondering if . . . .

Dad: Yeah. There are a couple of pencils and an eraser in the kitchen drawer, I think.

Girl: Dad, I’m in eight grade now, and I need REAL supplies for my demanding classes.

HIỂN THỊ THÊM

Dad: Oh, so you need a ruler too?

Girl: Dad, I need some high-tech tech stuff like a calculator, a Palm Pilot, and a laptop computer.

Dad: Uh. I didn’t have any of that when I was in middle school, and I did just fine.

Girl: Yeah, and they weren’t any cars either, WERE there. [Hey] And things are just more progressive now.

Dad: Well, we can rule out the hand pilot [Palm Pilot, Dad]. Whatever, AND the computer . . . unless mom lets you sell the car. And as for the adding machine [Calculator]. Yeah, I think mine from college is kicking around here somewhere.

Girl: Dad, I need a calculator for geometry, and I have heard you can download free software from the Internet.

Dad: Great. My daughter will be playing video games in geometry class.

Girl: Dad.

Dad: Okay. How much is this thing going to cost me?

Girl: Well, I saw it at the store for only $99, WITH a $10 mail-in rebate, or you could buy it online.

Dad: Oh. Do they throw in a few aspirin so your father can recover from sticker shock?

Girl: Dad. Please!!!. Everyone has one [I’ve heard that before.] and you always say you want me to excel in school, and I’ll chip in $10 of my own, and I’ll even clean up my room [Hey!!].

Dad: Hmmm, 100 bucks.

Dad: Well, you’ll be supporting me in my old age, so, I guess so. When do you need it?

Girl: Now, right now. [Now!] Mom’s already waiting in the car for us. [Huh?] She said she would buy me an ice cream if I could talk you into to buying it for me today.

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Cô gái: Bố, tôi cần một vài nguồn cung cấp cho các trường học, và tôi đã tự hỏi nếu. . . .
Bố: Vâng. Có một vài bút chì và một cục tẩy trong ngăn kéo bếp, tôi nghĩ.

Cô gái: Bố, tôi đang ở trong tám lớp bây giờ, và tôi cần nguồn cung cấp REAL cho các lớp học đòi hỏi của tôi.

Bố: Oh, vì vậy bạn cần một người cai trị quá?

Cô gái: Bố, tôi cần một số công cụ công nghệ công nghệ cao như máy tính, Palm Pilot, và một máy tính xách tay.

Bố: Uh. Tôi không có bất kỳ điều đó khi tôi còn học trung học, và tôi đã làm tốt.

Cô gái: Vâng, và họ không phải là bất kỳ chiếc xe hoặc, WERE đó. [Hey] Và điều chỉ là tiến bộ hơn bây giờ.

Bố: Vâng, chúng ta có thể loại trừ phi tay [Palm Pilot, cha]. Sao cũng được, và máy tính. . . trừ khi mẹ cho phép bạn bán xe. Và như cho máy thêm [Máy tính]. Vâng, tôi nghĩ rằng tôi từ trường đại học được đá xung quanh đây đâu đó.

Cô gái: Bố, tôi cần một máy tính cho hình học, và tôi đã nghe bạn có thể tải về phần mềm miễn phí từ Internet.

Dad: Great. Con gái tôi sẽ được chơi các trò chơi video trong lớp hình học.

Girl: Dad.

Bố: Được rồi. Bao nhiêu là điều này sẽ chi phí cho tôi?

Cô gái: Vâng, tôi đã nhìn thấy nó ở các cửa hàng chỉ có 99 $, VỚI 10 $ mail giảm giá, hoặc bạn có thể mua nó trực tuyến.

Bố: Oh. Họ ném vào một vài viên aspirin do đó, cha của bạn có thể phục hồi từ cú sốc?

Girl: Dad. Xin vui lòng!!!. Mọi người đều có một [Tôi đã nghe nói rằng trước đây.] Và bạn luôn nói rằng bạn muốn tôi để nổi trội trong trường, và tôi sẽ chip trong $ 10 của riêng tôi, và tôi thậm chí sẽ dọn dẹp phòng của con [Hey !!].

Bố: Hmmm, 100 đô.

Bố: Vâng, bạn sẽ được hỗ trợ tôi trong tuổi già của tôi, vì vậy, tôi đoán vậy. Khi nào bạn cần nó?

Cô gái: Bây giờ, ngay bây giờ. [Now!] Mẹ của đã chờ đợi trong xe cho chúng tôi. [Huh?] Cô nói cô sẽ mua cho tôi một cây kem nếu tôi có thể nói chuyện với bạn vào để mua nó cho tôi ngày hôm nay.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Dad, I need a few supplies for school, and I was wondering if

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Yeah. There are a couple of pencils and an eraser in the kitchen drawer, I think.

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Dad, I'm in eight grade now, and I need REAL supplies for my demanding classes.

Your result:


Đoạn 4.


Read:

Oh, so you need a ruler too?

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Dad, I need some high-tech tech stuff like a calculator, a Palm Pilot, and a laptop computer.

Your result:


Đoạn 6


Read:

Uh. I didn't have any of that when I was in middle school, and I did just fine.

Your result:


Đoạn 7


Read:

Yeah, and they weren't any cars either, WERE there.Hey And things are just more progressive now.

Your result:


Đoạn 8


Read:

Well, we can rule out the hand pilot Palm Pilot, Dad. Whatever, AND the computer . . . unless mom lets you sell the car

Your result:


Đoạn 9


Read:

And as for the adding machine Calculator. Yeah, I think mine from college is kicking around here somewhere.

Your result:


Đoạn 10


Read:

Dad, I need a calculator for geometry, and I have heard you can download free software from the Internet.

Your result:


Đoạn 11


Read:

Great. My daughter will be playing video games in geometry class. Dad

Your result:


Đoạn 12


Read:

Okay. How much is this thing going to cost me?

Your result:


Đoạn 13


Read:

Well, I saw it at the store for only $99, WITH a $10 mail-in rebate, or you could buy it online

Your result:


Đoạn 14


Read:

Oh. Do they throw in a few aspirin so your father can recover from sticker shock?

Your result:


Đoạn 15


Read:

Dad. Please!!!. Everyone has one I've heard that before.

Your result:


Đoạn 16


Read:

and you always say you want me to excel in school, and I'll chip in $10 of my own, and I'll even clean up my room Hey!

Your result:


Đoạn 17


Read:

100 bucks.

Your result:


Đoạn 18


Read:

Well, you'll be supporting me in my old age, so, I guess so. When do you need it?

Your result:


Đoạn 19


Read:

Now, right now. Now! Mom's already waiting in the car for us.

Your result:


 

Đoạn 20


Read:

Huh? She said she would buy me an ice cream if I could talk you into to buying it for me today.

Your result:


Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/