Unit 6: Bookstore Shopping

Unit 6: Bookstore Shopping

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

What are five items that students can buy from a bookstore to use for school?

1. What did the young man buy at the bookstore?

 
 
 

2. The son says he carries two smart phones because _______.

 
 
 

3. 3. What else does the son have with him?

 
 
 

4. How did he pay for everything?

 
 
 

5. About when does the conversation take place?

 
 
 

PHẦN 2: DỊCH BÀI

Father: Son, what are you . . .

Son: Dad, Dad?

Father:Son. What are you doing here down at the beach? I thought you said you were going to buy some things for school?

HIỂN THỊ THÊM

Son: Well, Uh, Dad. I DID buy some things.

Father: Well, what did you buy? What do you have in your backpack?

Son: Well, let’s see. I have three notebooks, five pencils, an eraser, and oh yeah . . . .

Father: Wait! Two smart phones?

Son: Well, uh . . .

Father: What, what do you need with two smart phones?

Son: Well, I use one to call you and Mom, and the other, I call my, uh, my teachers. Yeah, yeah, yeah! That’s it.

Father: Right.

Son: And, uh, yeah.

Father: And what else did you buy?

Son: Well, um, yeah. I have a new iPad.

Father: A new iPad? What do you need a new iPad for?

Son: Well, you know. My birthday is coming up . . .

Father: Your birthday isn’t until June. That’s six months away.

Son: Well, Mom thought it was a good idea. And I have, let’s see, what else? Two cheeseburgers, some fries, and oooh, a melted ice cream.

Father: How how did you pay for all that?

Son: Well, uh, ooh, uh. Time is passing. Gotta go! Bye, Dad!

Father: Hey, where’s my credit card? Come back!!

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Cha: Sơn, là những gì bạn. . .
Sơn: Bố, bố?

Cha: Sơn. Bạn đang làm gì ở đây xuống ở bãi biển? Tôi nghĩ bạn nói rằng bạn đã đi mua một số thứ cho các trường học?

Sơn: Vâng, Uh, Dad. Tôi DID mua một số thứ.

Cha: Vâng, bạn đã mua những gì? Những gì bạn có trong ba lô của bạn?

Sơn: Vâng, chúng ta hãy xem. Tôi có ba máy tính xách tay, năm bút chì, tẩy, và oh yeah. . . .

Cha: Đợi đã! Hai điện thoại thông minh?

Sơn: Vâng, uh. . .

Cha: gì, những gì bạn cần với hai điện thoại thông minh?

Sơn: Vâng, tôi sử dụng một để gọi cho bạn và mẹ, và bên kia, tôi gọi cho tôi, uh, giáo viên của tôi. Yeah yeah yeah! Đó là nó.

Cha: Đúng vậy.

Sơn: Và, uh, đúng rồi.

Cha: Thế anh có mua những gì khác?

Sơn: Vâng, um, yeah. Tôi có một iPad mới.

Cha: Một iPad mới? Những gì bạn cần là một iPad mới?

Sơn: Vâng, bạn biết. Sinh nhật của tôi là đến. . .

Cha: Sinh nhật của bạn không phải là cho đến tháng sáu. Đó là sáu tháng nữa.

Sơn: Vâng, Mẹ nghĩ đó là một ý tưởng tốt. Và tôi đã, chúng ta hãy xem, những gì khác? Hai cheeseburgers, một số khoai tây chiên, và oooh, một kem tan chảy.

Cha: Làm thế nào làm thế nào bạn phải trả cho tất cả những gì?

Sơn: Vâng, uh, ooh, uh. Thời gian đã qua. Gotta đi! Bye, Dad!

Cha: Hey, nơi của thẻ tín dụng của tôi không? Hãy trở về !!

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


Read:

Son, what are you

Your result:
Read:

Dad, Dad?

Your result:
Read:

Son. What are you doing here down at the beach? I thought you said you were going to buy some things for school?

Your result:
Read:

Well, Uh, Dad. I DID buy some things.

Your result:
Read:

Well, what did you buy? What do you have in your backpack?

Your result:
Read:

Well, let's see. I have three notebooks, five pencils, an eraser, and oh yeah

Your result:
Read:

Wait! Two smart phones?

Your result:
Read:

Well, uh

Your result:
Read:

What, what do you need with two smart phones?

Your result:
Read:

Well, I use one to call you and Mom, and the other, I call my, uh, my teachers. Yeah, yeah, yeah! That's it.

Your result:
Read:

And what else did you buy?

Your result:
Read:

Well, um, yeah. I have a new iPad.

Your result:
Read:

A new iPad? What do you need a new iPad for?

Your result:
Read:

Well, you know. My birthday is coming up

Your result:
Read:

Your birthday isn't until June. That's six months away.

Your result:
Read:

How how did you pay for all that?

Your result:
Read:

Well, uh, ooh, uh. Time is passing. Gotta go! Bye, Dad!

Your result:
Read:

Hey, where's my credit card? Come back!!

Your result:Total point:

 

của thẻ tín dụng của tôi không? Hãy trở về !!

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

PHẦN 5: VIẾT BÀI - TRẢ LỜI CÂU HỎI

WRITING A PARAGRAPH BY ANSWERING THE FOLLOWING QUESTIONS(YOU MIGHT COME UP WITH SOME EXTRA QUESTIONS) - HIT 'GỬI' TO SEND YOUR PARAGRAPH

 

Một số câu hỏi tham khảo

  1. Do you often go to the book store?
  2. what kinds of book do you often read? whats your favorite book?
  3. Why is reading books so important?
  4. How many books do you have now? And how much is the total value for all your books do you estimate?
  5. When was the last time you bought a book and what was this book about?
  6. Do you like your children to read books? what is the best time for reading books?

 

 

Bài tham khảo:

Hướng dẫn gửi bài cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/