Unit 7: When’s your birthday? What do you want for your birthday?

Unit 7: When’s your birthday? What do you want for your birthday?

Anh Ngữ sinh động bài 66.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 66. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học quí vị nghe phần Man on the Street – Ken Moss phỏng vấn một bà sắp đi thăm Mount Vernon, xưa là tư dinh của Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là George Washington. Mount Vernon was the home of George Washington, the first president of the United States.

Tourist = du khách.
A tour bus = xe buýt chở du khách. Get onto a tour bus = lên xe buýt du – lịch. a garden = vườn.
a farm = trại.
Washington Monument = đài kỷ niệm tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên George Washington trên đại lộ Constitution Avenue.

How long does it take to see everything at Mt. Vernon? Muốn xem hết Ðồi Vernon thì phải mất bao lâu?

Cut 1

Man on the Street: Mount Vernon Tourist
Larry: Man on the Street
traffic sounds – – tiếng xe cộ
Kent: This is the Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I’m standing near the Washington Monument in Washington, D.C. A lot of people are getting onto a tour bus. Excuse me, ma’am.
Woman: Yes?
Kent: Where are you going?
Woman: We’re going to Mount Vernon.
Kent: George Washington’s home?
Woman: That’s right. I’m very interested in George Washington.
Kent: How long does it take to get there?
Woman: To Mount Vernon? Oh, it’s not very far. It’s about 15 miles from Washington. It takes about half an hour, by bus.
Kent: What do you want to see at Mount Vernon?
Woman: I want to see George Washington’s house and the beautiful gardens. And his farm. I also want to learn more about George Washington’s life.
Kent: How long does it take to see everything at Mount Vernon?
Woman: Oh, it takes about two or three hours.
Kent: Well, have a good time at Mount Vernon.
Woman: Thank you. I’m sure we will.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, câu chuyện giữa bài – Story Interlude, John, con ông Max, sắp có một buổi tiệc sinh nhật.
a birthday party = tiệc sinh nhật.
a birthday cake = bánh mừng sinh nhật.
a candle = nến.
ice cream = cà – rem.
Putting up the decorations = trang – hoàng.
To bake a cake = nướng bánh ngọt.
Stuff = things = các món.
Trong câu: John is having a birthday party, John sắp có bữa tiệc sinh nhật, thì IS HAVING ở thì present progressive. Thường thì present progressive chỉ một việc ÐANG xẩy ra, nhưng cũng dùng cho việc SẮP xảy ra, nhưng trong bài học. Muốn chia thì này thì chia động từ be +Verb – ing. Chỉ một chuyện sắp xẩy ra có thể dùng be+going to hay be about to. Ta có thể nói: John is having a birthday party hay John is going to have a birthday party hay John is about to have a birthday party. [đều có nghĩa “sắp” có buổi tiệc sinh nhật]
It’s not a birthday if you don’t have candles on the birthday cake! Không phải là sinh nhật nếu không có nến cắm trên bánh sinh nhật.
I’ve got to pick up some movies = tôi phải đi thuê về vài cuốn phim.
Wow, you’d better get going, then! Ồ, vậy thì bạn nên đi ngay đi chứ! Chữ WOW chỉ một sự ngạc nhiên.

Cut 2

Story Interlude: The Birthday Party (1)
papers rustling, button push sound Larry: That’s it, folks! We’re done.
Max: Well, I’ve got to go. I’m leaving early today.
Kathy: Oh, okay, Max. What’s up?
Max: Today is my son John’s birthday. We’re having a birthday party this afternoon after school.
Kathy: That’s great! How old is he?
Max: He’s eight years old.
Kathy: So, have you got the birthday cake yet?
Max: Well, my wife is baking the birthday cake. And she’s putting up the decorations. I have to pick up the other stuff on the way home. I have to get some candles for the birthday cake.
Larry: It’s not a birthday if you don’t have candles on the birthday cake!
Max: And there’s the rest of the food. Pizza and ice cream. And I’ve got to pick up some movies, too.
Kathy: Wow, you’d better get moving, then!
Max: All right then, see you later.
Larry: Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business. Cue Music…
Vietnamese Explanation

Tiếp theo đây là phần Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp – Functioning in Business – giúp quí vị hiểu thêm về các tập tục thương mại và đời sống kinh doanh Hoa Kỳ. Phần này chú trọng về cách hỏi lại cho chắc những dự tính – Confirming plans, part 5. Bài này chú trọng về cách bất đồng ý một cách nhã nhặn = This lesson focuses on disagreeing politely.
Doubt = sự nghi – ngờ;
To doubt = nghi ngờ [không đọc vần b].
To have some doubts = nghi ngờ
Confident = tin tưởng.
Work things out = cùng tìm giải pháp giải quyết vấn đề.
Concern = sự quan tâm, lo – ngại.
To be concerned about = lo về chuyện gì.

Quí vị sẽ nghe ba câu trong phần tới:

– I was very impressed with Mr. Blake’s company, but Ms. Graham had some doubts.
To be impressed with = có ấn tượng tốt, có hảo ý về chuyện gì hay người nào.
Cả câu: I was very impressed with Mr. Blake’s company, but Ms. Graham had some doubts. Tôi có hảo ý [tôi ưng ý] về công ty của của ông Blake, nhưng bà Graham có điều nghi ngờ về công ty ấy. Thêm vài thí dụ về “impressed”: His words are strongly impressed on my memory. = tôi còn nhớ rõ lời ông ấy nói.
The book did not impress me at all. = tôi không cho là cuốn sách đó hay.

– She told me she was concerned about aftersales service and about the October deadline. Bà cho tôi biết là bà lo ngại về dịch – vụ sau khi giao hàng và hạn chót tháng mười của công ty ấy.
Aftersales service = dịch vụ sau khi giao hàng (như bảo trì, sửa chữa và huấn luyện cách dùng. Công ty máy móc điện tử hay xe hơi Hoa Kỳ thường phải có những dịch vụ sau khi giao hàng.)
Issue = vần đề cần giải quyết. That’s not an issue = đó không phải là chuyện phải lo. Raise a new issue = nêu ra một vấn đề mới để bàn cãi.
– I was confident that we would be able to work things out. Tôi tin là chúng ta có thể cùng tìm ra giải pháp cho những vấn đề.

Cut 3

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Larry: Today’s unit is “Confirming Plans, Part 5.”
Larry: This program focuses on Disagreeing Politely.
MUSIC
Interview: Epstein: Graham’s meeting with Epstein
Larry: Phone interview
Eliz: On today’s program I’ll be talking with Mr. Mike Epstein. We’ll be speaking with Mr. Epstein by phone from his office in San Jose, California.
Phone bleep
Eliz: Welcome, Mr. Epstein. On our last program, we spoke with Ms. Graham about your meeting on June 11.
Epstein: Yes, we met together after my meeting with Mr. Blake. I was very impressed with Mr. Blake’s company, but Ms. Graham had some doubts.
Eliz: She told us that she was concerned about aftersales service and about the October deadline.
Epstein: Yes. She was quite concerned about those issues. And I was confident that we would be able to work things out.
Eliz: Let’s listen to the conversation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần kế tiếp, quí vị nghe chuyện Ms. Graham và ông Epstein bàn về dự án mua người máy tự động. Bà Graham lo ngại không biết hãng có giao hàng đúng hạn và có dịch vụ sau khi giao hàng không.
Mr. Epstein and Ms. Graham are meeting in Ms. Graham’s office. Ông Esptein và bà Graham đang họp ở văn phòng bà Graham.
As long as it’s clear to both of you that it has to be worked out = Miễn là hai ông hiểu rõ là hai ông phải lo cùng tìm ra giải pháp.
I understand your reservations, Shirley, but the technology of their product is really excellent = Tôi hiểu là bà dè dặt, nhưng kỹ thuật của sản phẩm của họ rất tốt.
I think we really have to go ahead with this = Tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành với dự án này.
Discuss = thảo luận, bàn. Let’s discuss it further tomorrow = Mai ta lại bàn thêm về chuyện này.
Project = dự án.
My main concern = điều lo ngại chính của tôi.
Flexibility = sự uyển chuyển, linh động, mềm dẻo.
Fact = sự kiện.

CUT 4

Dialog: Confirming Plan 2

Larry: Dialog
Graham: Now, have you already discussed any of the project with him?
Epstein: Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
Graham: And did you tell him about my main concerns?
Epstein: Do you mean the October deadline?
Graham:Yes, and the fact that they have no aftersales service in the States.
Epstein: Yes, I did and again I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Graham: Okay. As long as it’s clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that’s our deadline.
Epstein: Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Graham: Yes. All right. Well, let’s discuss it further tomorrow. All right?
Epstein: Okay. All right. Thank you. We’ll see you tomorrow.
Graham: We’ll see you around 12:00.
Epstein: Okay.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Variations sắp tới, quí vị nghe cách diễn tả cùng một ý bằng hai cách khác nhau. Thí dụ WORK THINGS OUT hay FIND A SOLUTION đều có nghĩa là tìm ra giải pháp cho vấn đề. As long as = miễn là. As long as it’s clear to both of you hay là As long as both of you understand = miễn là hai ông hiểu rõ.

CUT 5

Language Focus: Listen and Repeat: Variations
Larry: Variations. Listen to these variations..
Eliz: I think that we can work things out with him.
Larry: I think we can work with him to find a solution. (pause)
Eliz: As long as it’s clear to both of you…
Larry: As long as you both understand…. (pause)
Eliz: I understand your reservations.
Larry: I can see why you don’t agree. (pause)
Eliz: I think we really have to go ahead with this.
Larry: I really think this is the right thing to do. (pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 66. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

ĐÁP ÁN

Story Interlude: The Birthday Party (1)  ( Bữa tiệc sinh nhật)
papers rustling, button push sound Larry: That’s it, folks! We’re done. ( tiếng loạn xoạn của giấy, âm thanh ấn nút ). Larry : Thế là xong
Max: Well, I’ve got to go. I’m leaving early today.

-Tôi phải đi rùi . Tôi phải rời sớm hôm nay
Kathy: Oh, okay, Max. What’s up?

– Okie, Max. Có chuyện gì vậy.
Max: Today is my son John’s birthday. We’re having a birthday party this afternoon after school.

– Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi John. Chúng tôi đang có bữa tiệc sinh nhật vào chiều nay sau khi tan học.
Kathy: That’s great! How old is he?

Quá tuyệt. Anh ta bao nhiêu tuổi?
Max: He’s eight years old.

Anh ta 8 tuổi
Kathy: So, have you got the birthday cake yet?

Bạn mua bánh sinh nhật chưa
Max: Well, my wife is baking the birthday cake. And she’s putting up the decorations. I have to pick up the other stuff on the way home. I have to get some candles for the birthday cake.

ồ. Vợ tôi đang làm bánh sinh nhật. Và cô ấy sẽ trang hoàng bữa sinh nhật. Tôi phải mua vài thứ trên đường về nhà. Tôi phải mua vài ngọn nến cho bánh sinh nhật
Larry: It’s not a birthday if you don’t have candles on the birthday cake!

Sẽ không là bữa tiệc sinh nhật nếu bạn không có nến trên bánh sinh nhật
Max: And there’s the rest of the food. Pizza and ice cream. And I’ve got to pick up some movies, too.

Và phần còn lại là thức ăn. Piza và bánh kem. Và tôi phải thuê vài bộ phim
Kathy: Wow, you’d better get moving, then!

Bạn nên đi ngay đi chứ
Max: All right then, see you later.

Okie. Hẹn bạn sau nhé.
Larry: Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business. Cue Music…

Vui lòng im lăng, tất cả mọi người. Sẵn sàng cho Anh ngữ thương mại trung cấp.

 

1. When’s your birthday? Can you name three most remarkable birthdays of your family members?
Sinh nhật bạn khi nào. Bạn có thể kể tên 3 bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất của những thành viên gia đình bạn được không?

My birthday is on [month] [date].

Yes, I do. I remember my parents and my cousin’s birthday.

2. Where would you like your birthday to take place ? where did you organize your last birthday party at? How much did you last spend? Did you ever hang out with your boyfriend/girlfriend on your birthday? What was going on?
Bạn thích bữa tiệc sinh nhật diễn ra ở đâu? Bạn đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật vừa rồi ở đâu. Bạn đã chi bao nhiêu tiền. Bạn đã từng đi chơi với bạn trai/ bạn gái vào bữa tiệc sinh nhật không? Đã diễn ra những cái gì?

I’d like my birthday to take place at home this year. My last birthday was organized in a restaurant.

I spent a couple of millions of Vietnam Dong on a celebration dinner at a restaurant last time so I want to have my birthday at home this year to save money.

Yes, I did. We went out to see a movie and then to a celebration dinner.

3. When do you want to have your birthday party to start? Should it be in the daytime or night time?
Bạn muốn bữa tiệc sinh nhật của bạn bắt đầu khi nào? Nó nên diễn ra vào ban ngày hay buổi tối.

I want my birthday party to start at 8:00PM on a weekend. The party should be the nighttime so that everybody can come.

4. what do you want for your birthday? What do you often buy to gift your friends on their birthday? Why did you choose it?
Bạn muốn gì cho bữa tiệc sinh nhật. Bạn thường xuyên mua gì tặng bạn bạn vào ngày sinh nhật của họ. Tại sao bạn chọn nó.

This year, I want a handbag for my birthday. I often give my friends clothes for their birthday. A lot of my friends love having nice clothes for their birthday.

5. what did you got on your last birthday? What was the most meaningful birthday gift you ever received? What was the most valuable one?
Bạn đã nhận được gì vào bữa tiệc sinh nhật. Món quà sinh nhật ý nghĩa nhất bạn từng được nhận là gì. Món quà giá trị nhất của bạn là gì?

I got a lot of clothes and a big birthday cake for my last birthday. I love all of the presents that I got.

The most meaningful birthday gift that I’ve received was a scrapbook about my childhood made by my Mum. It brought back so many good memories of my childhood. My Mum did spend a lot of time and efforts getting photos of my childhood from everyone who had them and putting together the scrapbook.

The most valuable gift I’ve received was a flight ticket to Japan. I love traveling to Japan and used that ticket to get to Japan. I had a great time there.