Unit 9: What kind of music do you like? How often do you buy CDs?

Unit 9: What kind of music do you like? How often do you buy CDs?

Anh Ngữ sinh động bài 101.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 101. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.  Chủ đề của bài học hôm nay là “Do You Have a Favorite Musician?” Có nhạc sĩ nào bạn ưa chuộng nhất không? Bài hôm nay cũng ôn lại điều mình thích hay không thích (likes and dislikes). Jazz = nhạc jazz. A jazz musician = nhạc sĩ chơi nhạc jazz. A CD = đĩa thu gọn. (viết tắt từ chữ Compact Disk). Saxophone = kèn đồng sắc xô; có khi viết tắt là Sax.  Saxophonist = người thổi kèn đồng sắc xô. Club = câu lạc bộ, phòng nhạc, dancing club = phòng nhảy, hộp đêm.

Cut 1

Opening

NDE MUSIC lead in and then dips for voice over

Max (voice over):   Hi, I’m Max.

Kathy (voice over):   Hello.  My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry:   Today’s unit is Do You Have A Favorite Musician?

This lesson reviews likes and dislikes.

MUSIC

Kathy:   Hi, Max.

Max:   Hi, Kathy.  Nice to see you.

Who’s our guest today?

Kathy:   Today’s guest is Sandy Steele.

Max:   He’s a college student, isn’t he?

Kathy:   That’s right.  He’s studying science at American University.

Max:   Are we going to talk about his school work?

Kathy:   No, we’re going to talk about what he likes to do when he’s not studying.

Max:   You mean, in his free time?

Kathy:   That’s right.

MUSIC

Vietnmamese Explanation

Trong phần tới Kathy hỏi Sandy Steele, một sinh viên trường American Univesity xem ngoài giờ học thì anh làm gì.  What do you do when you’re not studying? A jazz musician = nhạc sĩ chơi nhạc jazz. Do you play in a band? Bạn có chơi trong ban nhạc không? Once a month = mỗi tháng một lần.

Cut 2

Interview:   Sandy Steele:  What do you do when you’re not studying?

Larry:   Interview

Sandy is a jazz musician.
He plays the saxophone in a jazz band.

Kathy:   Now it’s time for today’s interview.

Our guest today is Sandy Steele.

Sandy is a student at American University, here in Washington.

Sandy, what do you like to do in your free time?

Sandy:   When I’m not studying?

Kathy:   That’s right.  What do you do when you’re not studying?

Sandy:   Well, I listen to music.  Especially jazz.

Kathy:   Do you have a favorite musician?

Sandy:   Oh, yes!  John Coltrane.

My favorite CD is “My Favorite Things” by John Coltrane.

Kathy:   So you listen to jazz…

Sandy:   And I also play jazz.

Kathy:   You’re a jazz musician?

Aren’t you studying science in school?

Sandy:   Yes, I am.

But I also love music.

Kathy:   What instrument do you play?

Sandy:  I play the saxophone.

Kathy:   Do you play in a band?

Sandy:   Yes, I do.

Once a month we play at a small club in Georgetown.

Kathy:   Thanks, Sandy.

Our guest is Sandy Steele.  We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 3

Language Focus.  Phrasal repetition.

Larry:   Listen and repeat.

Max:   Sandy is a student at American University.

(pause for repeat)

Max:   He likes to play music.

(pause for repeat)

Max:   His favorite kind of music is jazz.

(pause for repeat)

Max:   His favorite musician is John Coltrane.

(pause for repeat)

Max:   He plays the saxophone in a band.

(pause for repeat)

Max:   Once a month, his band plays at a club in Georgetown.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tiếp, Kathy phỏng vấn Sandy. How big is your band? Ban nhạc của anh lớn chừng nào? Ban nhạc của anh có bao nhiêu nhạc sĩ?  Drums = trống, Bass = giọng trầm, hay nốt  nhạc trầm nhất trong một nhạc khí, hay phần nhạc hoà âm trầm nhất. Bass phát âm là /beis/.  There are four of us = ban nhạc chúng tôi có bốn người. He’s not the greatest drummer in the world = anh ta không phải là tay trống cừ khôi. He’s not bad, and he’s getting better = Anh ta chơi không tệ, và mỗi ngày một khá hơn.

Cut 4

Interview 2:   Sandy Steele:  Are they good musicians?

Larry:   Interview

Sandy plays in a band with three other musicians.

Kathy:   Our guest today is Sandy Steele.

He’s a student at American University.

He’s studying science and he plays in a jazz band.

How big is your band, Sandy?

Sandy:   There are four of us.

I play saxophone.  My friend Tom plays drums.

Greg plays bass and Karen plays piano.

Kathy:   Are they good musicians?

Sandy:   Well, Greg and Karen are both pretty good.

Kathy:   What about Tom?

Sandy:   Well, he’s not the greatest drummer in the world.

But he’s not bad, and he’s getting better.

Kathy:   I’d like to hear you play sometime.

Sandy:   Sure.  Any time.

Kathy:   Our guest is Sandy Steele.  We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 5
Language Focus.  Listen and repeat. How well does he play?

Larry:   Listen and repeat.

Max:   Greg plays bass.

(pause for repeat)

Max:   How well does he play?

(pause for repeat)

Max:   He plays pretty well.

(pause for repeat)

Max:   Karen plays piano.

(pause for repeat)

Max:   Is she a good musician?

(pause for repeat)

Max:   She’s pretty good.

(pause for repeat)

Max:   Tom plays drums.

(pause for repeat)

Max:   How good is he?

(pause for repeat)

Max:   He’s not bad, and he’s getting better.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư e mail, Kathy hỏi chuyện Sandy. I can’t stand country and western music = tôi chịu không nổi thứ nhạc phổ thông dân ca ở miền Ðông Nam, Tây   và Tây Nam Hoa Kỳ.  [Nhận xét: Country and Western music = thứ âm nhạc phổ thông từ miền Ðông Nam, Tây và Tây Nam Hoa Kỳ; lời nhạc đơn giản , điệu swing, hay điệu blues tả đời sống dân quê, và trại súc vật. Nơi nổi tiếng có nhạc dân ca là Nashville, thủ phủ tiểu bang Tennessee. Ca sĩ nổi tiếng là Hank Williams, Johnny Cash và Loretta Lynn.] People in Texas love Country and Western music. = người dân tiểu bang Texas mê nhạc dân ca và nhạc miền Tây. I can’t stand = I dislike, I hate. = chịu không nổi, không ưa, ghét.  Rock, hay rock and roll = nhạc rốc. Sau đó xin nghe rồi lập lại.

Cut 6

E mail:  I can’t stand country and western music.

Larry:   E mail

I like rock music, but I prefer jazz. = tôi thích nhạc rốc, nhưng tôi thích nhạc jazz hơn.
I can’t stand Country and Western music. Tôi không thích nhạc dân ca và nhạc miền Tây.

Kathy:   Welcome back.

It’s time to check our e mail.

We have an e mail from Melissa in Cambridge, Massachusetts.

Her question is:  Do you like rock music?

Sandy:   I like rock music, but I prefer jazz.

Kathy:   Sandy, what kinds of music don’t you like?

Sandy:   What don’t I like?

That’s easy.  Country and Western music.

I can’t stand Country and Western music.

I hate it!

Kathy:   But you come from Texas, don’t you?

People in Texas love Country and Western music.

Sandy:   Yes, they do.  That’s why I don’t live in Texas anymore.

I don’t want to listen to Country and Western music all the time!

Kathy:   I see.

Sandy, thank you for being on our show.

Sandy:   My pleasure.

Kathy:   Let’s take a short break.

MUSIC

Language Focus.  Listen and answer. What kind of music does Sandy like?

Larry:   Listen and answer.

Max:    What kind of music does Sandy like?

(ding)
(pause for answer)

Max:    He likes jazz and rock.

(short pause)

Max:    What kind of music doesn’t Sandy like?

(ding)
(pause for answer)

Max:    He doesn’t like country and western music.

(short pause)

Max:    What kind of music does Sandy like to play?

(ding)
(pause for answer)

Max:    He likes to play jazz.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại ở văn phòng nhân viên du lịch.

Cut 7

Daily Dialogue:   Part 2.  At a Travel Agent

Larry:    Daily Dialogue:   At a Travel Agent (Part 2)

Larry:   Listen to the conversation.

Office sounds

Agent:   Can I help you?

(short pause)

Customer:  Yes, I’d like to go to Hawaii next month.

(short pause)

Customer:  Can you recommend a place to stay?

(short pause)

Agent:   What do you like to do when you’re on vacation?

(short pause)

Customer:  Nothing.  Mostly I like to relax.

(short pause)

Agent:   Don’t you like to go shopping?

(short pause)

Customer:   Not when I’m on vacation.

(short pause)

Customer:   I’d rather sit and read a book.

(short pause)

Agent:   Do you want to be near the ocean?

(short pause)

Customer:  Yes, I love to sit on the beach and watch the ocean.

(short pause)

Larry:   Listen and repeat.

Agent:   Don’t you like to go shopping?

(pause for repeat)

Customer:   Not when I’m on vacation.

(pause for repeat)

Customer:   I’d rather sit and read a book.

(pause for repeat)

Agent:   Do you want to be near the ocean?

(pause for repeat)

Customer:  Yes, I love to sit on the beach and watch the ocean.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong Bài 101 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

ĐÁP ÁN

Interview:   Sandy Steele:  What do you do when you’re not studying?

Bạn làm gì khi bạn không học

Larry:   Interview

Sandy is a jazz musician.

Sandy là một nhạc sĩ nhạc Jazz
He plays the saxophone in a jazz band.
Anh ta chơi saxophone trong một ban nhạc jazz

Kathy:   Now it’s time for today’s interview.
Bây giờ giờ cho phỏng vấn hôm nay
Our guest today is Sandy Steele.
Vị khách của chúng ta hôm nay là Sandy Steele
Sandy is a student at American University, here in Washington.
Sandy là một sinh viên ở đại học mỹ, ở washington
Sandy, what do you like to do in your free time?
Sandy, Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh
Sandy:   When I’m not studying?
Khi tôi không học
Kathy:   That’s right.  What do you do when you’re not studying?
ĐÚng vậy. Bạn làm gì khi bạn không học
Sandy:   Well, I listen to music.  Especially jazz.
Tôi thích nghe nhạc. Đặc biệt là nhạc jazz
Kathy:   Do you have a favorite musician?
Bạn có một nhạc sĩ ưu thích không?
Sandy:   Oh, yes!  John Coltrane.
Có chứ. John Coltrane
My favorite CD is “My Favorite Things” by John Coltrane.
Đĩa nhạc ưu thích của tôi là “ My Favorite Things “ sáng tác bởi John Coltrane
Kathy:   So you listen to jazz…
Nên Bạn thích nghe nhạc jazz
Sandy:   And I also play jazz.
Và tôi cũng chơi nhạc jazz
Kathy:   You’re a jazz musician?
Bạn là một nhạc sĩ nhạc jazz
Aren’t you studying science in school?
Bạn không phải là đang học khoa học ở trường sao?
Sandy:   Yes, I am.
Tôi vẫn đang học
But I also love music.
Nhưng tôi yêu âm nhạc
Kathy:   What instrument do you play?
Bạn chơi nhạc cụ nào
Sandy:  I play the saxophone.
Tôi chơi saxophone
Kathy:   Do you play in a band?
Bạn có chơi trong một ban nhạc không?
Sandy:   Yes, I do.
Có, tôi có
Once a month we play at a small club in Georgetown.
Một lần một tháng, chúng tôi chơi ở 1 câu lạc bộ nhỏ ở Georgetown
Kathy:   Thanks, Sandy.

Cảm ơn , Sandy

Our guest is Sandy Steele.  We’ll talk more after our break.
Vị khách của chúng ta là Sandy Steele. Chúng ta sẽ tiếp tục nói sau giờ giải lao.
This is New Dynamic English. ( Đây là chương trình Anh ngữ sinh động )

1. What kind of music do you like? Do you often listen to Vietnamese or English Music?
Bạn thích kiểu nhạc nào. Bạn thường xuyên nghe nhạc việt nam hay nhạc âu mỹ

I like pop, R&B, and country music. I often listen to English music because there are many good songs and singers.

2. Can you play the guitar? How is it important to learn how to play guitar in the university?
Bạn có chơi guitar không? Nó có quan trọng để học cách chơi guitar ở trường đại học không?

No, I can’t. It’s not very important to learn to play the guitar in the university. It really depends on whether one likes it or have time for it or not. I think that one should learn to play a musical instrument.

3. Do you go to karaoke bars? What occasions? What’s the regular price for an hour of singing karaoke? Can you sing well? Why don’t you sing a song for the class?
Bạn có đi đến những quán karaoke không? Dịp nào? Giá mỗi giờ đối với hát karaoke là bao nhiêu? Bạn hát tốt chứ? Tại sao bạn không hát một bài đối với lớp học?

No, I don’t. I sometimes go to karaoke bars. I often go on friends’ birthdays.

The regular price for an hour of singing karaoke is around 100,000 Vietnam Dong, I think.

No, I can’t. I can’t sing well.

Yeah, I can sing a song for the class.

4. How often do you buy CDs? Why do people no longer buy CDs? Whrn was the last time you/your parents used or played music with CDs?
Bao lâu bạn mua đĩa CDs ? Tại sao con người không còn mua đĩa CD ? Thời gian cuối cùng ban /bố mẹ bạn sử dụng và chơi nhạc với CDs là khi nào ?

I no longer buy CDs.

Because they can listen to music online. It’s more convenient.

The last time I played music with CDs was 5 years ago.

5. Where do you like listening to music? How does Music affect your life? Why do people like or hate Rock music? What do you think of Mr Tran Lap Buc Tuong Band leader? What songs do you remember?
Bạn thích nghe nhạc ở đâu? Nhạc ảnh hưởng đến cuộc sống bạn như thế nào ? Tại sao con người thích và ghét nhạc Rock? Bạn nghĩ gì về nhạc sĩ Trần Lập, người thành lập bạn nhạc Bức Tường? Bạn nhớ những bài hát nào?

I often like listening to music when I get home from work. It helps me relax.

Music is very important to my life. It helps me relax, refresh, and feel inspired.

Because rock music is too strong and loud for some people.

I think that Tran Lap has a very strong personality and his songs are good.

I remember some of his songs such as: Duong den ngay vinh quang, Trai tim cua da etc.