Unit 3: what nationality are you? Are you a student? What’s your phone number

Unit 3: what nationality are you? Are you a student? What’s your phone number

BÀI 2 nationalities phone

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 2. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ làm quen với Max và Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English trên đài truyền thanh. New Dynamic English là chương trình Anh ngữ căn bản giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Quí vị cũng sẽ nghe cô Elizabeth Moore, phụ trách chương trình Functioning in Business – Anh Ngữ thương mại, và Larry Smith người giới thiệu của hai chương trình.

Sau đây là phần phỏng vấn tiếp về quá trình học vấn và công việc của ông Gary Engleton, người phụ trách Mục mách giúp về ngữ – pháp và văn hóa.

Cha ông Gary Engleton ở trong quân đội. Khi ông còn nhỏ ông sống ở Đức và Thái Lan.

Xin nghe mấy chữ khó:

An overseas client = thân chủ ngoại quốc.
[Phân biệt cách dùng Overseas = vừa là tĩnh từ (adj.) vừa là trạng từ (adv.) và Abroad(adv.):

Go abroad> = đi ra xứ ngoài; live abroad = sống ở ngoại quốc;
Overseas trade = xuất nhập cảng(buôn bán) với xứ ngoài.
Overseas clients = người thân chủ ngoại quốc.
The VOA broadcast programs are for overseas listeners = chương trình phát thanh của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dành cho thính giả ở ngoài Hoa Kỳ.

[Trong ba câu trên “overseas” là tĩnh từ].

Mr. Engleton lived and worked overseas. Ông Engleton sống và làm việc ở xứ ngoài. [Trong câu này “overseas” là trạng từ].

Germany = Đức.
Thailand = Thái Lan.
Korea = Triều Tiên.
Experience = kinh nghiệm.
Political science = khoa chính trị học.
Scholarship = học bổng.
MA = Master of Arts Degree = văn bằng cao học = còn viết là “Master’s”.
A Fulbright Scholarship = = học bổng trao đổi văn hoá do thượng nghị sĩ Mỹ Fulbright đề xướng, theo đó các học giả hay nhà chuyên môn ở ngoại quốc được gửi đến dạy hay học tại các trường ở Hoa Kỳ và giáo sư hay sinh viên Hoa Kỳ được gửi đi dạy hay học ở nước ngoài.
The Seventies = thập niên bảy mươi, những năm từ 1970 đến 1979.
Public policy = môn chuyên về hành chính công quyền
UC Berkeley = University of California at Berkeley = đại học California ở tỉnh Berkeley. Thêm chữ Berkeley để phân biệt với những đại học tiểu bang California nhưng ở tỉnh khác. Như: UCLA = University of California at Los Angeles.
On the phone = nói điện thoại
Quite a bit of time  = a lot of time = nhiều thì giờ.
Abroad = ở xứ ngoài
Live abroad = sống ở xứ ngoài.
I sure will. Nhận xét: thay vì “Surely” dùng “sure” – informal style (văn nói, thân mật).
Relatives  = họ hàng.

CUT 1

Eliz: We’re back again with our guest, Gary Engleton.
Gary: It seems that you have a lot of experience in international business.
Gary: Yes, I travel abroad a lot, and I’m often on the phone with my overseas clients.
Eliz: How did you get interested in doing international work?
Gary: Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I’ve spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.
Eliz: Oh, do you speak Korean?
Gary: Yes, I do.
Eliz: I didn’t know that. I’ve also lived abroad.
Gary: Oh really? Where?
Eliz: In China. I studied political science at UC Berkeley in the seventies. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.
Gary: Where in China did you live?
Eliz: I lived in Shanghai. After I left China, I did a Master’s in Public Policy at Georgetown University.
Gary: And so how did you get into radio?
Eliz: I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I like asking questions!
Gary: You’ll get a chance to ask lots of questions on this show!
Eliz: I sure will. Let’s take a break.

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần thực tập, quí vị nghe rồi lập lại. Trước hết, lập lại nhóm chữ căn bản, sau đó lập lại cả câu; sau nữa, quí vị nghe một câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quí vị vừa lập lại.

CUT 2

Eliz: In Germany and Thailand.(pause for repeat)
Eliz: He lived in Germany and Thailand. (pause for repeat)
Eliz: Where did Gary live when he was young? (pause for repeat)
Eliz: He lived in Germany and Thailand. (pause for repeat)
Eliz: Korean. (pause for repeat)
Eliz: He speaks Korean. (pause for repeat)
Eliz: What language does Gary speak besides (ngoài) English? (pause for repeat)
Eliz: He speaks Korean. (pause for repeat)
Eliz: Political science. (pause for repeat)
Eliz: She studied political science. (pause for repeat)
Eliz: What did Elizabeth study at UC Berkeley? (pause for repeat)
Eliz: She studied political science. (pause for repeat)
Eliz: At Georgetown University. (pause for repeat)
Eliz: She got her Master’s at Georgetown University. (pause for repeat)
Eliz: Where did she get her Master’s? (pause for repeat)
Eliz: She got her Master’s at Georgetown University. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần này quí vị sẽ làm quen với ông Gary Engleton là người phụ trách mục “Gary’s Tips” (lời chỉ dẫn về cách dùng tiếng Anh của Gary) và “Culture Tips” (hướng dẫn về văn hóa). Hôm nay Gary sẽ chỉ quí vị biết cách gọi tên của người Mỹ trong khi giao dịch thương mại.

Gọi tên hay gọi họ, và khi nói với một phụ nữ thì khi nào dùng Miss (cô), Mrs. (bà) và Ms. (dùng chung cho cô hay bà).

First Name = tên
Family name = họ
Middle name = tên đệm
Miss = cô
Mrs = bà
Ms = bà hay cô
Expert = nhà chuyên môn, người giỏi về một ngành gì.
Try one’s best = gắng hết sức. I’ll try my best = tôi sẽ gắng hết sức mình.
Safe = an toàn.
Prefer = thích hơn.
American business culture = đời sống thương mại Hoa Kỳ
Offend = xúc phạm, làm ai bực mình.
He was offended at my remarks = anh ta bực mình vì lời nói của tôi.
E – mail = điện thư

CUT 3

Eliz: We’re back with Gary Engleton, our language and culture expert.
Gary: Hi, Elizabeth.
Eliz: Hello, Gary. Our listeners have sent in some e – mail questions, Gary. They have some questions about American business culture.
Gary: I’ll try my best!
Eliz: Our first question is,”Do Americans usually use their first name or last name in business?”
Gary: Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names.
Eliz: What do you prefer?
Gary: Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe, use the name the other person gives you. I always say,”Please call me Gary.”
Eliz: Our next question is,”When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Gary: Well, Miss is for single women; Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don’t have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms., I always don’t offend people.
Eliz: What do most American women in business prefer?
Gary: I believe most American women prefer Ms.
Eliz: Thank you, Gary. Let’s take a break.

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là phần thực tập cách điền đầy đủ một câu. Quí vị nghe một câu rồi điền thêm vào một tiếng đã học cho câu có đủ nghĩa sau khi nghe tiếng chuông. Sau đó quí vị sẽ nghe câu trả lời đúng.

CUT 4

Eliz: Some people use their first name in business, but others prefer to use their__________. (ding)(pause for answer) (chuông, ngưng để trả lời)
Eliz: last name.
Eliz: They prefer to use their last name. (ding)(short pause)
Eliz: Most American women prefer to be addressed as (gọi là)___________. (ding)(Pause for answer)
Eliz: Ms.
Eliz: They prefer to be addressed as Ms. (short pause)
Eliz: In the past, people used to address all married women as______. (ding)(pause for answer)
Eliz: Mrs. People used to say Mrs. (short pause)

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là phần “Gary’s Tips”, Mục chỉ dẫn ngữ pháp của Gary về Language functions – các chức năng của ngôn ngữ.

Phần này giới thiệu cách dùng một chức năng của ngôn ngữ. Đó là:requesting  = thỉnh cầu. Lời thỉnh cầu có thể là câu hỏi hay câu xác định.

Là câu xác định như câu: I’d like a glass of water, please. = Xin cho tôi một ly nước. Hay là câu hỏi như May I have another cup of coffee? = Xin cho tôi thêm một tách cà phê nữa được không?

Offering = mời ai
confirm/confirming = xác nhận
Refuse/refusing = từ chối.
Make an offer = mời ai
Look forward to = mong đợi [nhận xét: sau look foward to dùng v – ing: I’m looking forward to attending your party]
Gate = cổng
Directions = hướng
Tune = vặn.
Tune in again next time = xin mời quí vị vặn đài đón nghe kỳ tới.

Bây giờ xin quí vị nghe.

CUT 5

Eliz: Hello, Gary. Can you tell me more about “Gary’s Tips?”
Gary: Sure.
In “Gary’s Tips”, I’ll be giving tips about language functions.
Eliz: What’s a language function?
Gary: A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you.
For example, in an airport, if you say,”Can you tell me where Gate 21 is?” you’re requesting directions to Gate 21.
If you say,”I’d like a glass of water, please,” you’re requesting a glass of water.
Eliz: I understand. What are some other language functions?
Gary: Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing.
For example, when you say,”Would you like another cup of coffee?” you are making an offer.
Eliz: I’ll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks.
Gary: Yes, it’s going to be fun!
Eliz: I want to thank you for being with us today.
Gary: Thank you! I’ll see you again next time!

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese explanation

Trong phần này, quí vị nghe những cách nói khác nhau, Variations, nghĩa là cùng một ý mà có thể nói bằng hai cách.

Thí dụ: nhóm chữ “sinh viên ngoại quốc” ta có thể nói “foreign students” hay “international students”. Hay là, thay vì nói, “After I got my MBA, I started a business,” (sau khi đỗ văn bằng cao học kinh doanh, tôi bắt đầu ra kinh doanh riêng) ta có thể nói: “After I got my MBA, I formed my own business.”
Đã học: Linguistics = ngôn ngữ học.

CUT 6

Eliz: My training is in linguistics.
Larry: I studied linguistics.
Eliz: I got my BA.
Larry: I graduated with a BA.
Eliz: I taught business English to foreign students.
Larry: I taught business English to international students.
Eliz: After I got my MBA, I started a business.
Larry: After I got my MBA, I formed my own business.

MUSIC

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài số 2 trong chương trình Anh Ngữ sinh động Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

 

 

ĐÁP ÁN

Eliz: We’re back again with our guest, Gary Engleton.

Chúng ta quay lại lần nữa với vị khách của chúng ta, Gary Engleton
Eliz: It seems that you have a lot of experience in international business.

Dường như rằng bạn có rất nhiều kinh nghiệm trong mảng kinh doanh quốc tế
Gary: Yes, I travel abroad a lot, and I’m often on the phone with my overseas clients.

Vâng, tôi du lịch rất nhiều, và tôi thường gọi điện cho khách hàng ở nước ngoài của mình
Eliz: How did you get interested in doing international work?

Làm sao bạn lại có được sự quan tâm đến công việc xuyên quốc gia
Gary: Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I’ve spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.

Ồ, tôi đã lơn lên ở một gia đình quốc tế. Bố của tôi phục vụ trong quân đội, và khi tôi còn trẻ chúng tôi đã sống ở Đức và Thai lan. Và mẹ của tôi là người hàn quốc. Tôi đã dành khá thời gian ở Hà quốc thăm ông bà của tôi và họ hàng khác
Eliz: Oh, do you speak Korean?

Ồ, Bạn có nói tiếng Hàn không
Gary: Yes, I do.

Có tôi có nói
Eliz: I didn’t know that. I’ve also lived abroad.

Tôi đã không biết điều này. Tôi cũng sống ở nước ngoài
Gary: Oh really? Where?

ồ thật sao? Ở đâu?
Eliz: In China. I studied political science at UC Berkeley in the seventies. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.

Ở trung quốc. Tôi đã học khoa học chính trị ở UC Berkeley những năm 70. Sau đó tôi có học bổng toàn phần để học ở Trung quốc
Gary: Where in China did you live?

Bạn sống ở đâu ở Trung quốc?
Eliz: I lived in Shanghai. After I left China, I did a Master’s in Public Policy at Georgetown University.

Tôi đã sống ở Thượng Hải. Sau đó tôi rời Trung quốc, tôi đã học thạc sỹ môn chính sách công ở đại học Georgetown
Gary: And so how did you get into radio?

Và làm sao bạn lên sóng radio được?
Eliz: I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I like asking questions!

Tôi đã làm việc ở một trạm phát sóng khu vực khi tôi ở Georgetown. Tôi đã khám phá ra rằng mình thích hỏi nhiều câu hỏi
Gary: You’ll get a chance to ask lots of questions on this show!

Bạn sẽ có một cơ hội để hỏi nhiều câu hỏi trong buổi diễn này
Eliz: I sure will. Let’s take a break.

Tôi chắc là tôi sẽ có nhiều. Hãy cùng nghỉ một lát nào

1. What nationality are you? Do you like to have an American passport? Do you think you are luckly if you are holding a American passport?
Bạn quốc tịch gì? Bạn có thích có một hộ chiếu Mỹ không? Bạn có nghĩa bạn may mắn nếu bạn sở hữu một cuốn hộ chiếu Mỹ?

I’m a Vietnamese citizen. No, I don’t. I don’t have an American passport.

Yes, I do. I think I’m lucky if I’m holding an American passport because it has many privileges. For example, I can travel to a lot of countries around the world without having to apply for a visa.

2. Where are you from? what city are you from? How far is it from your hometown to Hanoi? What kinds of Vehicle do you often use to travel back and forward Hanoi?
Bạn từ đâu tới? Bạn từ thành phố nào? Từ quê bạn tới Hà Nội bao xa? Phương tiện nào bạn thường xuyên sử dụng để di chuyển từ quê bạn ra Hà Nội và ngược lại?

I’m from Vietnam. I’m from Hanoi.

I often travel by scooter/motorbike or car around Hanoi.

3. What’s the language in your country ? How many languages can you speak? What’s the most difficult language do you think? How many more lanuages do you want to learn/adapt until you are 80?
Đất nước bạn sử dụng ngôn ngữ gì? Bao nhiêu ngôn ngữ bạn có thể nói được? Bạn nghĩ ngôn ngữ nào khó nhất? Bao nhiêu ngôn ngữ nữa bạn muốn học hoặc tiếp nhận đến khi bạn 80 tuổi?

The official language is Vietnam is Vietnamese.

I can speak 3 languages: Vietnamese, English, and Chinese. Chinese is the most difficult language in my opinion.

I want to learn 4 more languages until I’m 80: Japanese, Korean, French, and Spanish.

4. Are you a student? (What’s your job?) Is it good to be a student when you don’t have to worry about money and housing situation? Do you want to have a part-time job to support yourself through school? What job would it be?
Bạn là sinh viên phải không?(nghề nghiệp của bạn là gì)? Là một sinh viên có lợi thế không khi bạn không phải lo lắng về tiền bạc và tình hình nhà cửa khi gia đình bạn lo cho rồi? Bạn có muốn một công việc bán thời gian để hỗ trợ bản thân khi đang đi học không? NGhề nghiệp đó là gì nếu bạn mong muốn đi làm?

Yes, I am. I’m a student.

Yes, it is. It’s good to be a student because I have to worry only about the exam, not about money and housing situation.

Yes, I do. I want to have a part-time job to support myself through school. I would want a job as a receptionist.

5. What’s your phone number ( address,email address….)?
Số điện thoại bạn là gì(địa chỉ nhà bạn, địa chỉ email điện tử của bạn)

My phone number (address/email address…) is…

6. How long have you had the phone number? Is it a nice or lucky phone number?what’s the meaning of your phone number? When was the first time you had your own cellphone? What did you feel when you had your first cellphone?
Bạn có số điện thoại di động đang dùng bao lâu rồi? Nó có phải một số đẹp hay số may mắn không? Ý nghĩa của con số điện thoại của bạn là gì? Lần đầu tiên bạn đã sở hữu một chiếc điện thoại cá nhân là khi nào? Bạn đã cảm nhận thế nào khi bạn có chiếc điện thoại đó lần đầu tiên?

I have had my phone number for more than a year. It’s a nice number because it has my birthday in it.

The first time that I’ve had my cellphone was my first year in college. I felt really great because it was very cool and convenient to have a cellphone back then. I could reach my friends and family easily.

7. Are you on holiday? Do you like travelling? How many cities in Vietnam have you been to? What’s your most favorite one? Why?
Bạn đang ở trong kỳ nghỉ à? Bạn có thích đi du lịch không? Bao nhiêu thành phố ở Việt Nam bạn đã đến thăm? Thành phố nào bạn yêu thích nhất ? Kể lý do tại sao nào?

I’m not on holiday at the moment.

Yes, I do. I love traveling. I’ve been to about 10 cities in Vietnam, including Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, Nha Trang, Da Lat, Hoi An, Can Tho etc.

My favorite city is Da Nang. The city has nice beaches, and it is very clean.